1. Home
  2.   Projecten
  3.   Alle projecten
  4.   Projectenlijst
  5. A2 Wegverbreding Het Vonderen - Kerensheide

A2 Wegverbreding Het Vonderen - Kerensheide

Fase 2 van het project is afgerond. U kunt geen zienswijze meer indienen op het ontwerptracébesluit en milieueffectrapport.

Fase 1Afgerond - Zienswijze indienen op voornemen opstellen milieueffectrapportage en ter inzage notitie reikwijdte en detailniveau
Fase 2Afgerond - Zienswijze indienen op vaststelling ontwerptracébesluit en milieueffectrapport
Fase 3Beroep aantekenen tekenen tracébesluit

De A2 tussen knooppunt Het Vonderen en knooppunt Kerensheide is een drukke autosnelweg die van groot belang is voor de bereikbaarheid en de economische ontwikkeling van Limburg. Het tracé is onderdeel van de enige corridor op autosnelwegniveau die Zuid- en Midden-Limburg met de rest van het land verbindt. Internationaal verbindt de A2 een aantal belangrijke economische kerngebieden. Dit maakt het wegvak A2 Het Vonderen – Kerensheide belangrijk voor de bereikbaarheid en ontsluiting op internationaal, nationaal en regionaal niveau. 

Het traject kent nu twee rijstroken en een spitsstrook per rijrichting. Op dit moment werkt het hoofdwegennet in de regio als een ‘flessenhals’ in noord-zuid richting. Een betere doorstroming is van groot economisch belang voor dit gebied. In 2012 hebben de gedeputeerde van de provincie Limburg en de minister van Infrastructuur en Milieu een overeenkomst gesloten om te komen tot een structurele verbreding van de weg.

A2 Het Vonderen - Kerensheide

Ontwerptracébesluit en milieueffectrapport

Het doel van het project is om de robuustheid van het netwerk op dit deel van de A2 te verbeteren. Door een structurele verbreding te realiseren, verbetert de rijsnelheid op de A2 waardoor de kans op verstoringen afneemt. Dit heeft een groot positief effect op zowel de bereikbaarheid van de langs de A2 gelegen economische gebieden als de verkeersveiligheid op dit tracé. Met een volwaardige derde rijstrook zal er daarnaast minder sluipverkeer zijn op het onderliggend wegennet. Hierdoor verbetert de leefbaarheid in en bereikbaarheid van de kernen langs deze wegen.

Het project bestaat op hoofdlijnen uit:

  • structurele verbreding A2;
  • aanpassingen aan de verbindingsbogen van de A2 en A73;
  • verhogen van de maximumsnelheid ter hoogte van de aansluiting Urmond;
  • behouden, vernieuwen en amoveren van diverse kunstwerken;
  • creëren van meerwaarde door de realisatie van faunapassages en herstel Geleenbeek;
  • de landschappelijke inpassing in de vorm van een Parkway.

73 zienswijzen op het ontwerptracébesluit

Van 8 september tot en met 19 oktober 2017 zijn 73 zienswijzen ingediend op het ontwerptracébesluit. Een deel van die zienswijzen is namens meerdere mensen ingediend. In totaal hebben 496 personen en organisaties hun naam onder een van de zienswijzen gezet.

Planning

WanneerWat
2018Beroep indienen op tracébesluit

Voor meer informatie over het vaststellen van het tracébesluit zie pagina ontwerptracébesluit.

Meer informatie

Bij vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon 070 456 8999. Inhoudelijke informatie over dit project vindt u op de website van Rijkswaterstaat.

Bij inhoudelijke vragen over dit project kunt u ook bellen met de informatielijn van Rijkswaterstaat, telefoon 0800 8002 (gratis). Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 20.00 uur, weekend en feestdagen van 10.00 uur tot 18.30 uur.

Platform Participatie

Hoofdmenu