1. Home
  2.   Projecten
  3.   Alle projecten
  4.   Projectenlijst
  5.   Actualisatie Mariene Strategie deel 1
  6.   Ontwerp actualisatie Mariene strategie deel 1
  7. Ontwerp

Actualisatie Mariene Strategie deel 1Ontwerp

Deze fase is afgerond. U kunt geen zienswijze meer indienen op het ontwerp.

Uit de actualisatie van deel 1 van de Mariene Strategie blijkt dat de goede milieutoestand steeds dichterbij komt. Het bestaande beleid resulteert in een aanzienlijke afname van de vervuiling van het mariene milieu, groei van commerciële visbestanden, toename van het aantal zeezoogdieren en afname van het aantal nieuwe niet-inheemse soorten. Vooralsnog leidt dit niet tot een aanvullende beleidsopgave. Er is wel onderzoek nodig naar de achteruitgang van zeevogels.

Aandachtspunt is het cumulatieve effect van de windenergieopgave op zeezoogdieren en vogels. Deze worden in het kader van de Vervolgroutekaart Wind op Zee en Noordzeestrategie 2030 reeds opgepakt. De geactualiseerde Mariene Strategie deel 1 gaat over de periode 2018-2024. De volgende actualisatie van deel 1 vindt plaats in 2024.

De actualisatie van de Mariene Strategie is gebaseerd op actuele internationale en nationale wetenschappelijke kennis. Partijen die betrokken zijn bij de Noordzee en er gebruik van maken zijn in de gelegenheid gesteld op een eerdere versie te reageren. Ook hebben deelnemers van het Overlegorgaan Infrastructuur en Milieu (OIM) advies uitgebracht op een eerdere versie. 

Wat gebeurt er daarna?

Deel 2 (monitoringsprogramma) en deel 3 (programma van maatregelen) van de Mariene Strategie worden respectievelijk in 2020 en 2021 geactualiseerd. Ook op deze onderdelen van de Mariene Strategie kunt u dan uw zienswijze geven. Deel 2 zal afzonderlijk ter inzage worden gelegd, en deel 3 als onderdeel van het Nationaal Waterplan (NWP 2022-2027). Onder de huidige wetgeving zal tezijnertijd deel 1 samen met deel 2, en deel 3, als onderdeel van de terinzagelegging van het Ontwerp Nationaal Waterplan (NWP 2022-2027) formeel worden gepubliceerd. Mogelijk verandert deze werkwijze met de inwerkingtreding van de Omgevingswet in de komende jaren. Voor de meest recente informatie rondom de wetgeving en de actualisatie van deel 2 en 3 van de Mariene Strategie kunt u www.platformparticipatie.nl/marienestrategie raadplegen.

Platform Participatie

Hoofdmenu