1. Home
  2.   Projecten
  3.   Alle projecten
  4.   Projectenlijst
  5. Afsluitdijk

Afsluitdijk

Fase 5 van dit project is afgerond. U kunt geen beroep meer aantekenen tegen het besluit tot wijziging van de verleende vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 (Nb-wetvergunning).

Fase 1Afgerond - Zienswijze indienen op voornemen milieueffectrapport
Fase 2Afgerond - Zienswijze indienen op het ontwerprijksinpassingsplan, milieueffectrapport en overige ontwerpbesluiten
Fase 3Afgerond - Beroep aantekenen tegen vaststelling rijksinpassingsplan
Fase 4Afgerond - zienswijze indienen op het ontwerpbesluit tot wijziging van de verleende vergunning op grond van de Nb-wetvergunning
Fase 5
Afgerond - Beroep aantekenen tegen het wijzigingsbesluit Nb-wetvergunning

Al meer dan tachtig jaar beschermt de Afsluitdijk een groot deel van Nederland tegen overstromingen vanuit zee. Omdat de Afsluitdijk niet meer voldoet aan de huidige eisen voor waterveiligheid is het nodig het dijklichaam en de spui- en schutsluizen te versterken. Voor het peilbeheer van het IJsselmeer wordt ook de waterafvoercapaciteit vergroot. Dit gebeurt door pompen in het spuicomplex bij Den Oever aan te brengen.

Afsluitdijk

Wijzigingsbesluit Nb-wetvergunning

Voor de uitvoering van het project Afsluitdijk is op 21 april 2017 door de staatssecretaris van Economische Zaken, op aanvraag van Rijkswaterstaat Midden-Nederland, het volgende besluit genomen:

  • besluit tot wijziging van de op 18 januari 2016 ten behoeve van het Project Afsluitdijk verleende vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 (Nb-wetvergunning). Het besluit strekt tot wijziging van het aan de Nb-wetvergunning verbonden voorschrift 15 (fasering werkzaamheden aan de dijk en dijkbekleding).

Meer informatie

Voor vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon 070-456 8999. Inhoudelijke informatie over dit project vindt u op de website van Rijkswaterstaat of op www.deafsluitdijk.nl.

Voor inhoudelijke vragen over dit project kunt u ook bellen met de informatielijn van Rijkswaterstaat, telefoon 0800 8002 (gratis), van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 7.00 uur tot 20.00 uur en op zaterdag, zondag en feestdagen van 10.00 uur tot 18.30 uur.

Platform Participatie

Hoofdmenu