1. Home
  2.   Projecten
  3.   Alle projecten
  4.   Projectenlijst
  5. A15/A20 Blankenburgverbinding

A15/A20 Blankenburgverbinding

Fase 6 van dit project is afgerond. U kunt geen beroep meer instellen tegen het tracébesluit.

Fase 1Afgerond - Zienswijze indienen op voornemen rijksstructuurvisie
Fase 2Afgerond - Zienswijze indienen op ontwerprijksstructuurvisie
Fase 3Afgerond - Vaststelling rijksstructuurvisie
Fase 4Afgerond - Zienswijze indienen op voornemen milieueffectrapport blankenburgverbinding
Fase 5Afgerond - Zienswijze indienen op ontwerptracébesluit
Fase 6Afgerond - Beroep aantekenen tegen tracébesluit

De blankenburgverbinding is een nieuwe weg die de A15 en de A20 met elkaar gaat verbinden, ten westen van Rotterdam. Deze nieuwe verbinding komt aan de westkant van Vlaardingen en aan de oostkant van Rozenburg te liggen.

De aanleg van de blankenburgverbinding draagt bij aan een robuuster verkeersnetwerk in de regio Rotterdam. Een goede bereikbaarheid van de haven Rotterdam en greenport Westland is belangrijk voor het behouden en verbeteren van de economische positie van Nederland. 

Blankenburgverbinding - standaardfoto project NWO

Het tracébesluit

Op 5 november 2013 is de rijksstructuurvisie bereikbaarheid regio Rotterdam en nieuwe westelijke oeververbinding vastgesteld, met daarin de keuze voor de blankenburgverbinding variant Krabbeplas-West.

Met de vaststelling van de rijksstructuurvisie is de verkenningsfase geëindigd en de planuitwerkingsfase gestart. In deze fase is met belanghebbenden uit de regio toegewerkt naar het tracébesluit. Inmiddels is de eerste mijlpaal afgerond; het tracébesluit en het onderliggende milieueffectrapport liggen ter inzage.

  • Tracébesluit: dit besluit beschrijft het gekozen tracé en de inpassing van de nieuwe weg in de omgeving. Hierin staan ook compenserende maatregelen op het gebied van natuur, landschap en geluid beschreven.
  • Project milieueffectrapport: dit rapport beschrijft de verwachte milieueffecten van de aanleg van de blankenburgverbinding. 

Meer informatie

Voor vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon 070-456 8999.

Inhoudelijke informatie over dit project vindt u op de website van de Blankenburgverbinding.

Voor inhoudelijke vragen over dit project kunt u bellen met Alwin Nijhuis, omgevingsmanager bij Rijkswaterstaat, telefoon 010 402 7063. Ook kunt u uw vraag via de mail stellen: blankenburgverbinding@rws.nl.

Platform Participatie

Hoofdmenu