1. Home
  2.   Projecten
  3.   Alle projecten
  4.   Projectenlijst
  5. Luchthavenindelingbesluit Schiphol: wijziging

Luchthavenindelingbesluit Schiphol: wijziging

Het project bevindt zich in fase 5. Het wijzigingsbesluit Luchthavenindelingbesluit Schiphol vanwege wijziging van regels voor externe veiligheid en geluidbelasting (2017) is vastgesteld.

Fase 1Afgerond - Zienswijze indienen op ontwerpbesluit, onderdelen luchthavengebied en vliegveiligheid (2013)
Fase 2Afgerond - Vaststelling wijzigingsbesluit luchthavenindelingbesluit Schiphol vanwege wijziging van het luchthavengebied (2014)
Fase 3Afgerond - Vaststelling wijzigingsbesluit luchthavenindelingbesluit Schiphol vanwege wijziging van het beperkingengebied en de regels vanwege vliegveiligheid (2015)
Fase 4Afgerond - zienswijze indienen op het wijzigingsbesluit luchthavenindelingbesluit Schiphol vanwege wijziging van de regels met het oog op externe veiligheid en geluidbelasting (2016)
Fase 5
Vaststelling wijzigingsbesluit luchthavenindelingbesluit Schiphol vanwege wijziging van de regels met het oog op externe veiligheid en geluidbelasting (2017)

Het Luchthavenindelingbesluit is een algemene maatregel van bestuur (AMvB) waarin beperkingen worden gesteld aan het gebruik van gronden (gebruiks- en bouwmogelijkheden) vanwege vliegveiligheid, externe veiligheid en geluid in verband met de nabijheid van de luchthaven Schiphol. De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft na overleg met Schiphol, KLM, gemeenten en provincies besloten om het luchthavenindelingbesluit te wijzigen.

Vliegtuigen op Schiphol - fotograaf: Paul van Soest

Vaststelling wijzigingsbesluit vanwege wijziging regels externe veiligheid en geluidbelasting (2017)

Het besluit wijzigt het luchthavenindelingbesluit Schiphol om de regels voor externe veiligheid en geluidbelasting door het luchtverkeer rond Schiphol te actualiseren. Het gaat om regels voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen over de bestemming en het gebruik van grond om zo de geluidhinder en de externe veiligheidsrisico’s door ruimtelijke ontwikkelingen te beperken. Concreet betekent dit:

  • Verankering regels voor het 20Ke-gebied (voortaan: ‘afwegingsgebied geluid en externe veiligheid’). Deze waren tot dit besluit gebaseerd op de nota ruimte. 
  • Verbetering effectiviteit en efficiëntie van regelgeving. Gemeenten, provincies en ILT met ruim 10 jaar praktijkervaring met het LIB hebben hiervoor voorstellen ingediend.
  • Meer eigen afwegingsruimte en daarmee verantwoordelijkheid voor gemeenten. Dit vloeit voort uit de flexibilisering van de regels voor binnenstedelijke ruimtelijke ontwikkelingen. 
  • Opname in de regels van het besluit zelf: de criteria waaraan een aanvraag om een verklaring van geen bezwaar van de minister om te mogen afwijken van het LIB werd getoetst, zijn opgenomen in de regels van het besluit. Gemeenten hebben deze verklaring niet meer nodig om positief te kunnen besluiten over een omgevingsvergunning. 
  • Stroomlijning van de begripsbepalingen met andere wetgeving voor geluidbelasting en externe veiligheid.
  • Anticiperen op de uitgangspunten van de nieuwe Omgevingswet om regels te vereenvoudigen en flexibiliseren, de decentrale afwegingsruimte te vergroten, begrippen te stroomlijnen en procedures te verminderen. De regels in het LIB vanwege geluid en externe veiligheid zijn met dit wijzigingsbesluit beter uitvoerbaar geworden. Tegelijkertijd is de consistentie met andere (ruimtelijke) regelgeving verbeterd.

Meer informatie

Indien u vragen heeft over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon 070-456 8999.

Platform Participatie

Hoofdmenu