1. Home
 2.   Projecten
 3.   Alle projecten
 4.   Projectenlijst
 5.   Luchthavenindelingbesluit Schiphol: wijziging
 6. Vaststelling wijzigingsbesluit Luchthavenindelingbesluit Schiphol vanwege wijziging van de regels met het oog op externe veiligheid en geluidbelasting

Luchthavenindelingbesluit Schiphol: wijzigingVaststelling wijzigingsbesluit Luchthavenindelingbesluit Schiphol vanwege wijziging van de regels met het oog op externe veiligheid en geluidbelasting

Het besluit tot wijziging van het Luchthavenindelingbesluit Schiphol in verband met wijziging van de regels met het oog op de externe veiligheid en geluidbelasting is op 3 november 2017 bekendgemaakt via publicatie in het Staatsblad. Het besluit treedt op 1 januari 2018 in werking.

Het is wettelijk niet mogelijk om tegen het aangepaste wijzigingsbesluit in beroep te gaan.

Inhoud besluit

Het besluit wijzigt het Luchthavenindelingbesluit Schiphol om de regels voor externe veiligheid en geluidbelasting door het luchtverkeer rond Schiphol te actualiseren. Het gaat om regels voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen over de bestemming en het gebruik van grond om zo de geluidhinder en de externe veiligheidsrisico’s door ruimtelijke ontwikkelingen te beperken. Concreet betekent dit:

 • Verankering regels voor het 20Ke-gebied (voortaan: ‘afwegingsgebied geluid en externe veiligheid’). Deze waren tot dit besluit gebaseerd op de Nota Ruimte. 
 • Verbetering effectiviteit en efficiëntie van regelgeving. Gemeenten, provincies en ILT met ruim 10 jaar praktijkervaring met het LIB hebben hiervoor voorstellen ingediend.
 • Meer eigen afwegingsruimte en daarmee verantwoordelijkheid voor gemeenten. Dit vloeit voort uit de flexibilisering van de regels voor binnenstedelijke ruimtelijke ontwikkelingen. 
 • Opname in de regels van het besluit zelf: de criteria waaraan een aanvraag om een verklaring van geen bezwaar van de minister om te mogen afwijken van het LIB werd getoetst, zijn opgenomen in de regels van het besluit. Gemeenten hebben deze verklaring niet meer nodig om positief te kunnen besluiten over een omgevingsvergunning.
 • Stroomlijning van de begripsbepalingen met andere wetgeving voor geluidbelasting en externe veiligheid.
 • Anticiperen op de uitgangspunten van de nieuwe Omgevingswet om regels te vereenvoudigen en flexibiliseren, de decentrale afwegingsruimte te vergroten, begrippen te stroomlijnen en procedures te verminderen. De regels in het LIB vanwege geluid en externe veiligheid zijn met dit wijzigingsbesluit beter uitvoerbaar geworden. Tegelijkertijd is de consistentie met andere (ruimtelijke) regelgeving verbeterd.

Relevante documenten

Wijzigingen naar aanleiding van de zienswijzen

Naar aanleiding van de zienswijzen is het ontwerpwijzigingsbesluit op een aantal punten aangepast. Dit heeft geleid tot het definitieve wijzigingsbesluit. 

In onlosmakelijke samenhang met het wijzigingsbesluit zijn bestuurlijke afspraken gemaakt. Het wijzigingsbesluit kon pas worden vastgesteld nadat deze bestuurlijke afspraken voldoende ver waren uitgewerkt. Nadat de toenmalige Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu had geconcludeerd dat dit het geval was, heeft zij hierover de Tweede Kamer geïnformeerd. Deze brief vindt u op de pagina Documenten

Meer informatie over de wijzigingen vindt u in de Nota van antwoord op de wijzigingen welke is toegevoegd aan de documenten. Tussen haakjes vindt u de betreffende paragraaf in de Nota van antwoord:

Wijzigingen in de artikelteksten:

 1. Verduidelijkingen in de regels voor het LIB 3 gebied (4.3)
 2. Verduidelijking in de afwijkingsregels (4.7)
 3. Aanvulling uitzonderingen die gelden voor het afwegingsgebied (4.7)
 4. Verplaatsing van regel over doorwerking van het LIB in bestemmingsplannen (4.9.)

Wijzigingen in de Nota van Toelichting

 1. Toelichting begrip ‘bestaand stedelijk gebied’ (BSG) (4.1)
 2. Toelichting short-stay- en logiesfuncties (4.4)
 3. Aanscherping verwijzingen naar de bestuurlijke afspraken in samenhang met het wijzigingsbesluit (3)
 4. Aanscherping toelichting op de bouwbeperkende regel met betrekking tot het afwegingsgebied (4.5)
 5. Aanvulling toelichting ten aanzien van de motivatieplicht in verband met het groepsrisico (4.5)
 6. Aanvulling geldende regels bij overlap beperkingengebieden (4.8)
 7. Aanvulling toelichting op herbouwmogelijkheden (4.7)
 8. Aanvulling toelichting op beoordeling van een vvgb-aanvraag (4.6)
 9. Verbetering toelichting op gevoerd overleg tijdens totstandkoming van het besluit (3).
 10. Aanvulling en actualisatie toelichting op proces en resultaten van zienswijze- en voorhangprocedure (7.2)
 11. Aanpassingen naar aanleiding van de zienswijzen in de artikelsgewijze toelichting (4.5, 4.7, 4.9, 5)
Platform Participatie

Hoofdmenu