1. Home
 2.   Projecten
 3.   Alle projecten
 4.   Projectenlijst
 5.   Luchthavenindelingbesluit Schiphol: wijziging
 6.   Vaststelling wijzigingsbesluit luchthavenindelingbesluit Schiphol vanwege wijziging van het beperkingengebied en de regels vanwege vliegveiligheid (2015)
 7. Vaststelling wijzigingsbesluit luchthavenindelingbesluit Schiphol vanwege wijziging van het beperkingengebied en de regels met het oog op vliegveiligheid

Luchthavenindelingbesluit Schiphol: wijzigingVaststelling wijzigingsbesluit luchthavenindelingbesluit Schiphol vanwege wijziging van het beperkingengebied en de regels met het oog op vliegveiligheid

Het besluit tot wijziging van het luchthavenindelingbesluit Schiphol in verband met wijziging van het beperkingengebied en de regels met het oog op de vliegveiligheid is op 3 november 2015 bekendgemaakt en met ingang van 4 november 2015 in werking getreden.

Besluit tot wijziging van het luchthavenindelingbesluit Schiphol in verband met wijziging van het beperkingengebied en de regels met het oog op de vliegveiligheid

Het besluit tot wijziging van het luchthavenindelingbesluit Schiphol in verband met wijziging van het beperkingengebied en de regels met het oog op de vliegveiligheid is op 3 november 2015 bekendgemaakt en met ingang van 4 november 2015 in werking getreden. Beroep tegen dit besluit is niet mogelijk.

Het ontwerpbesluit dat eind 2013 ter inzage werd gelegd, omvatte ook nog een wijziging van het luchthavengebied. Vanwege de urgentie van deze wijziging, is deze echter na de zienswijzenperiode als apart besluit vooruitlopend op het ontwerpbesluit met het oog op vliegveiligheid in procedure gebracht, vastgesteld en op 1 juli 2014 in werking getreden (Staatsblad 2014, 193). Dit was mogelijk omdat over de wijziging van het luchthavengebied geen enkele zienswijze was ingediend. Dit ‘Besluit tot wijziging van het luchthavenindelingbesluit Schiphol in verband met wijziging van het luchthavengebied ten behoeve van een nieuwe vliegtuigopstelplaats op Schiphol-Noordwest’ is daarom eveneens als bijlage bijgevoegd.

Inhoud besluit tot wijziging van het luchthavenindelingbesluit Schiphol in verband met wijziging van het beperkingengebied en de regels met het oog op de vliegveiligheid

Het besluit tot wijziging van het luchthavenindelingbesluit Schiphol in verband met wijziging van het beperkingengebied en de regels met het oog op de vliegveiligheid, wijzigt het luchthavenindelingbesluit Schiphol, om de vliegveiligheid rondom Schiphol te blijven waarborgen. Hiertoe is een deel van het beperkingengebied en de regels die hiervoor gelden gewijzigd. Wijziging van het beperkingengebied en regels vloeien voort uit inmiddels gewijzigde, dan wel op handen zijnde internationale richtlijnen op het vlak van vliegveiligheid. Internationale richtlijnen worden periodiek geactualiseerd vanwege ontwikkelingen in de luchtvaart en luchtvaarttechnologie.

Naar aanleiding van de zienswijzen is veel tijd en energie gestoken in het beperken van de gevolgen van het wijzigingsbesluit voor bestaande plannen. Naast een aantal aanpassingen in het wijzigingsbesluit, zijn samen met de regio en luchtvaartsector alle door hen aangedragen plannen onderzocht op de gevolgen van het LIB voor deze plannen. Hieruit kwam naar voren dat deze plannen ongewijzigd of na lichte aanpassing allen doorgang konden vinden. Hiertoe is via een bestuursovereenkomst geregeld dat de militaire radar van Soesterberg nu ook door Schiphol kan worden gebruikt.

Wijzigingen naar aanleiding van de zienswijzen

Tussen haakjes de betreffende paragraaf in de nota van antwoord:

 • Verduidelijken betekenis luchthavenindelingbesluit regels voor bestaande bouwwerken (1.1)
 • Herbouw en (beperkte) verbouw mogelijk maken in luchthavenindelingbesluit, zonder toetsplicht (1.1)
 • Uitwerking separaat regime voor radar (1.2)
 • Uitwerking bepaling bomen en struiken (1.3)
 • Opname uitzonderingsbepalingen (1.2)
 • Aanpassing regel over lasers en overige felle verlichting (1.2)
 • Verbeterde informatievoorziening over toetsprocedures en inhoud van vliegveiligheid toetsing voor de verschillende aspecten (1.5)
 • Wijziging wet luchtvaart ten aanzien van verplichte doorwerking luchthavenindelingbesluit in bestemmingsplannen binnen 1 jaar (1.6)
 • Aanpassing wet luchtvaart om toetsing op bestemmingsplanniveau mogelijk te maken (1.6)
 • Borgen van de pretoets mogelijkheid (1.7)
 • Verduidelijken toetsprocedures - informele pretoets en formele vvgb toets (1.7)

De aanpassingen zijn gedaan op basis van de ingebrachte zienswijzen. Meer informatie over de wijzigingen vindt u in de notitie van antwoord op de wijzigingen welke is toegevoegd aan de documenten.

Documenten

Platform Participatie

Hoofdmenu