1. Home
  2.   Projecten
  3.   Alle projecten
  4.   Projectenlijst
  5. Structuurvisie ondergrond

Structuurvisie ondergrond

Deze fase is afgerond. U kunt geen zienswijze meer indienen op het ontwerp structuurvisie ondergrond.

Fase 1Afgerond - Zienswijze indienen op voornemen structuurvisie ondergrond
Fase 2Afgerond - Zienswijze indienen op concept notitie reikwijdte en detailniveau structuurvisie ondergrond
Fase 3Afgerond - Zienswijze indienen op ontwerp structuurvisie ondergrond

Op 15 maart 2012 hebben de minister van Infrastructuur en Milieu en de minister van Economische Zaken het voornemen bekendgemaakt om een structuurvisie ondergrond op te stellen.

Met de structuurvisie ondergrond wil de overheid de ondergrondse ruimte ordenen en activiteiten in de ondergrond beter op elkaar afstemmen en koppelen aan de bovengrondse activiteiten. De structuurvisie helpt om de ruimte onder ons land duurzaam en efficiënt in te richten. Voor deze structuurvisie worden de milieueffecten in een milieueffectrapport onderzocht.

De Nota van antwoord verschijnt in september 2017. Op dit moment is het ministerie van Infrastructuur en Milieu bezig met het analyseren en beantwoorden van de zienswijzen die op het ontwerp structuurvisie ondergrond zijn ingediend.

Een screenshot uit de animatie Structuurisie ondergrond

Deze structuurvisie heeft als doel dat:

  • er in de toekomst voldoende mogelijkheden zijn voor de winning van grondwater voor de drinkwatervoorziening;
  • er voldoende ruimte wordt geboden voor toekomstige mijnbouwactiviteiten, mede gericht op de transitie naar een duurzame energievoorziening en het realiseren van de klimaatdoelen;
  • de hiervoor noodzakelijke belangenafweging en besluitvorming plaatsvindt in goede samenwerking tussen alle overheden, marktpartijen en maatschappelijke organisaties, met oog voor de veiligheid en belangen van de burgers.

Lees meer over de bodem en ondergrond in Nederland

Structuurvisie ondergrond - animatie 2016

Video | 22-11-2016

Bekijk de video over de structuurvisie ondergrond.

Participatie

Bij het opstellen van deze structuurvisie zijn alle belanghebbende partijen vanaf het begin betrokken: overheden, bedrijfsleven, maatschappelijke partijen, burgers en kennisinstellingen. Dit is gebeurd via:

Planning

WanneerWat
september 2017Nota van antwoord

Meer informatie

Voor vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon 070-456 8999.

Meer inhoudelijke informatie over de structuurvisie ondergrond vindt u op de website Rijksoverheid.nl.

Platform Participatie

Hoofdmenu