1. Home
 2.   Projecten
 3.   Alle projecten
 4.   Projectenlijst
 5. Structuurvisie ondergrond

Structuurvisie ondergrond

Deze fase is afgerond. U kunt geen zienswijze meer indienen op het ontwerp structuurvisie ondergrond.

Fase 1Afgerond - Zienswijze indienen op voornemen structuurvisie ondergrond
Fase 2Afgerond - Zienswijze indienen op concept notitie reikwijdte en detailniveau structuurvisie ondergrond
Fase 3Afgerond - Zienswijze indienen op ontwerp structuurvisie ondergrond

Op 15 maart 2012 hebben de minister van Infrastructuur en Milieu en de minister van Economische Zaken het voornemen bekendgemaakt om een structuurvisie ondergrond op te stellen.

Met de structuurvisie ondergrond wil de overheid de ondergrondse ruimte ordenen en activiteiten in de ondergrond beter op elkaar afstemmen en koppelen aan de bovengrondse activiteiten. De structuurvisie helpt om de ruimte onder ons land duurzaam en efficiënt in te richten. Voor deze structuurvisie worden de milieueffecten in een milieueffectrapport onderzocht.

De Nota van antwoord verschijnt in september 2017. Op dit moment is het ministerie van Infrastructuur en Milieu bezig met het analyseren en beantwoorden van de zienswijzen die op het ontwerp structuurvisie ondergrond zijn ingediend.

Een screenshot uit de animatie Structuurisie ondergrond

Deze structuurvisie heeft als doel dat:

 • er in de toekomst voldoende mogelijkheden zijn voor de winning van grondwater voor de drinkwatervoorziening;
 • er voldoende ruimte wordt geboden voor toekomstige mijnbouwactiviteiten, mede gericht op de transitie naar een duurzame energievoorziening en het realiseren van de klimaatdoelen;
 • de hiervoor noodzakelijke belangenafweging en besluitvorming plaatsvindt in goede samenwerking tussen alle overheden, marktpartijen en maatschappelijke organisaties, met oog voor de veiligheid en belangen van de burgers.

Lees meer over de bodem en ondergrond in Nederland

Bekijk de video over de structuurvisie ondergrond. (opent in nieuw venster)

Participatie

Bij het opstellen van deze structuurvisie zijn alle belanghebbende partijen vanaf het begin betrokken: overheden, bedrijfsleven, maatschappelijke partijen, burgers en kennisinstellingen. Dit is gebeurd via:

Structuurvisie ondergrond - animatie 2017

Video | 04-01-2018

Bekijk de video over de structuurvisie ondergrond.

Structuurvisie ondergrond - animatie 2017
 • Download deze video

 • Uitgeschreven tekst

  VOICE-OVER: De grond onder onze voeten. We staan er niet vaak bij stil, maar we maken er wel veel gebruik van. Er ligt een enorm netwerk aan leidingen dat gas, water, stroom en afvalwater transporteert. Er liggen tunnels voor ons vervoer ondergrondse parkeergarages, fietsenstallingen en alle fundamenten van onze gebouwen.
  (Een animatie.)
  We gebruiken onze ondergrond ook voor onze energievoorziening. Om gas en olie te winnen. Daarnaast maken nieuwe technieken het mogelijk om er energie in op te slaan en duurzame energie uit te winnen.
  (Er lopen pijpen de grond in.)
  Maar in de bodem bevinden zich ook natuurlijke kringlopen. Een heel belangrijke is die van het grondwater. De bodem zuivert water dat we nodig hebben in de landbouw en voor ons drinkwater er is een kringloop van voedingsstoffen en een grote variatie aan planten en dieren. Ook is er veel archeologische en aardkundige informatie te vinden die voor toekomstige generaties behouden moet blijven.
  (In de grond ligt aardewerk.)
  Het is druk in de grond onder onze voeten. Veel verschillende functies met hun eigen belangen. Ze kunnen elkaar in de weg zitten, maar ook aanvullen. Zo kan een leeg gasveld worden hergebruikt voor aardgasopslag maar is het vaak niet mogelijk om bijvoorbeeld tegelijkertijd aardgas en aardwarmte te winnen op dezelfde plek. Wat in de grond gebeurt, staat niet los van de wereld boven de grond. Zo kan het gunstig zijn om kassen te bouwen op plaatsen waar aardwarmte gemakkelijk te winnen is. Omgekeerd heeft een activiteit onder de grond vaak een bovengrondse installatie nodig die in een druk of kwetsbaar gebied moeilijk valt in te passen.
  (Een installatie tussen bomen.)
  Er is een visie op de ondergrond nodig om nieuwe ontwikkelingen zo veel mogelijk in goede banen te leiden en de belangrijke functies te beschermen. Ingrepen in de ondergrond doen we voor tientallen jaren en zijn vaak niet zomaar weer terug te draaien. Een goede afstemming tussen alle activiteiten is dus nodig. Zo voorkom je dat er knelpunten ontstaan of er kansen worden gemist. Samen met andere partijen maakt de overheid daarom een structuurvisie voor de ondergrond. Om ervoor te zorgen dat we ook in de toekomst duurzaam gebruik kunnen maken van de ondergrond.
  (Het Nederlandse wapenschild op een blauwe achtergrond. Beeldtekst: Dit was een productie van de Rijksoverheid.)

Planning

WanneerWat
2018
Nota van antwoord

Meer informatie

Voor vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon 070-456 8999.

Meer inhoudelijke informatie over de structuurvisie ondergrond vindt u op de website Rijksoverheid.nl.

Platform Participatie

Hoofdmenu