1. Home
  2.   Projecten
  3.   Alle projecten
  4.   Projectenlijst
  5. A12/A15: ViA15

A12/A15: ViA15

Fase 4 van dit project is afgerond. U kunt geen beroep meer instellen tegen het tracébesluit.

Fase 1Afgerond - Zienswijze indienen op startnotitie
Fase 2Afgerond - Zienswijze indienen op trajectnota en milieueffectrapport
Fase 3Afgerond - Zienswijze indienen op ontwerptracébesluit en de aanvullende bestuurlijke afspraken
Fase 4Afgerond - Beroep instellen tegen tracébesluit

Automobilisten op de A50, A12, A325 en N325 (Pleijroute) staan regelmatig in de file. En de verkeersproblemen worden in de toekomst alleen maar groter. Ondanks allerlei maatregelen zoals de verbreding van de A50 en de A12 en de aanleg van de tweede stadsbrug bij Nijmegen, zal het netwerk rond Arnhem in 2025 overbelast zijn. Het Rijk en de provincie Gelderland werken in de regio Arnhem – Nijmegen aan verbetering van de bereikbaarheid. Doel is een betere verkeersdoorstroming te realiseren en de ontbrekende schakel in de route tussen Rotterdam en Duitsland te creëren.

ViA15

Het proces tot nu toe:

  • In 2006 besloten regio en Rijk gezamenlijk de verkeersproblemen in de regio aan te pakken
  • In 2012 heeft de minister een standpunt bepaald en gekozen voor het doortrekkingsalternatief A15 Noord
  • Op verzoek van de regio is het standpunt datzelfde jaar nog gewijzigd: de nieuwe weg komt verder van nieuwbouwwijk Diesfeldt in Groessen te liggen
  • Dit gewijzigde standpunt is in afstemming met de regio verder uitgewerkt in het ontwerptracébesluit en in aanvullende bestuurlijke afspraken. Het ontwerptracébesluit beschrijft het gekozen tracé (de weg) en de inpassing van de nieuwe weg in de omgeving. Ook de maatregelen op het gebied van natuur, landschap en geluid staan hierin. Het ontwerptracébesluit is in 2015 vastgesteld.
  • Naast het ontwerptracébesluit is in 2015 een aanvullende bestuursovereenkomst getekend tussen regio en Rijk, waarin extra infrastructurele en inpassingsmaatregelen zijn afgesproken. In het tracébesluit zijn in afstemming met de regio de aanvullende maatregelen van bijlage 1 van de bestuursovereenkomst uitgewerkt.

Tracébesluit

Het tracébesluit voorziet in het doortrekken van de A15 en het verbreden van delen van de A12 en de A15. De A15 wordt doorgetrokken als 2x2 autosnelweg vanaf knooppunt Ressen tot de A12 tussen Duiven en Zevenaar. De A15 kruist het Pannerdensch kanaal met een brug en wordt (half)verdiept aangelegd vanaf Groessen tot aan de A12. Er worden twee aansluitingen gerealiseerd ter hoogte van de N839 in de gemeente Lingewaard en de N810 in de gemeente Duiven. De huidige A15 wordt verbreed naar 2x3 tussen knooppunt Valburg en knooppunt Ressen. De A12 krijgt tussen Westervoort en knooppunt Oud-Dijk extra rijstroken. Op de A12 komt de huidige aansluiting 29 Zevenaar te vervallen en wordt een nieuwe aansluiting gerealiseerd bij Zevenaar – Oost.

Meer informatie

Voor vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon 070-456 8999.

Project ViA15 is een samenwerking van provincie Gelderland en ministerie van Infrastructuur en Milieu. Inhoudelijke informatie over dit project vindt u op de website van ViA15.

Bij de totstandkoming van het ontwerptracébesluit is voor de aspecten ecologie, archeologie, geluid en bodemkwaliteit gebruik gemaakt van gedetailleerde onderzoeksrapportages. Deze rapportages liggen niet ter inzage, maar zijn wel beschikbaar op de site van het project ViA15. Ook vindt u hier de aanvullende bestuurlijke afspraken.

Platform Participatie

Hoofdmenu