[U] 14 juni-25 juli 2023: inzage vastgesteld Programma en mogelijkheid tot stellen van vragen

De minister van Infrastructuur en Waterstaat, Waterschap Limburg, de Provincie Limburg en de gemeenten Peel en Maas en Venlo hebben samen het Programma Baarlo – Hout-Blerick vastgesteld. Wat dit inhoudt kunt u hier lezen. Tegen de vaststelling van het Programma Baarlo - Hout-Blerick kan geen beroep worden ingesteld.

Bekijk documenten

Opgaven en maatregelen

Kaartje met daarop de verschillende opgaven en maatregelen in het gebied rondom Baarlo

Om de doelen van dit Programma te bereiken is in het Programma vastgelegd dat de betrokken overheden de volgende opgaven en maatregelen verder gaan uitwerken:

 • Dijkversterking, om te voldoen aan de waterveiligheidsnormering volgens de Waterwet; dit staat in lichtgroen op de kaart.
 • Dijkteruglegging, om zoveel mogelijk ruimte voor de rivier te behouden en de stijging van de waterstand te verminderen; dit staat in donkergroen op de kaart.
 • Beekherstel Kwistbeek, om te voldoen aan de criteria vanuit de Kaderrichtlijn Water (KRW); dit staat in donkerblauw op de kaart.
 • Aanleg van kwelgeulen, om vanuit de Kaderrichtlijn Water (KRW) een beter leefgebied te creëren voor planten en dieren die van oorsprong in de rivier thuishoren; dit staat lichtblauw op de kaart.
 • Gebiedsontwikkeling Hummerenweg, om zo te komen tot een transitie van het laagterras waarbij de sloop van kassen en herinrichting van het gebied centraal staat; dit staat als geel vlak op de kaart.
 • Deugdelijke evacuatieroutes en voorzieningen, om bij hoogwater tijdig en veilig te kunnen evacueren; deze staan niet op de kaart.

Verder zijn er in het Programma diverse onderzoeksopgaven geformuleerd waarover tijdens de planuitwerkingsfase nadere bestuurlijke besluitvorming zal plaatsvinden. Dit betreft onder meer:

 • Onderzoek naar potentiële herbouwlocaties.
 • Inrichting middengebied ‘Laerbroeck’.
 • Haalbaarheidsstudie extra kwelgeulen.

Vervolgproces

Na het vaststellen van het Programma wordt de komende twee jaar toegewerkt naar verschillende besluiten voor de realisatie van de afzonderlijke maatregelen. Waar nodig worden deze gecombineerd met een mer-procedure. Hieronder staan de belangrijkste besluiten genoemd die op dit moment zijn voorzien. Er zullen meer omgevingsvergunningen en besluiten nodig zijn ter verwezenlijking van dit programma. Deze besluiten worden bij voorkeur op gecoördineerde wijze voorbereid (Hoofdstuk 16 Omgevingswet en afd. 3.5 Awb), waarbij partijen hun eigen verantwoordelijkheid behouden voor de nadere uitwerking vanuit hun rol als bevoegd gezag. De volgende hoofdbesluiten zijn voorzien:

 • Voor de dijkverlegging, –versterking en de beekherstelopgave worden separate Projectbesluiten opgesteld conform de projectprocedure van Afdeling 5.2 Omgevingswet, uitmondend in Projectbesluiten als bedoeld in artikel 5.44 lid 1 Omgevingswet. De buitendijkse kwelgeulen kunnen worden gerealiseerd op basis van een Projectbesluit van de minister van Infrastructuur en Waterstaat of indien mogelijk (afhankelijk van de exacte locatie binnen het bestaande rivierbed/beheersgebied) een omgevingsvergunning (vergunning eigen dienst).
 • Een (wijziging van het) omgevingsplan van de gemeente Venlo voor de realisatie van de (her)bouwlocaties en herinrichting van het middengebied Laerbroeck.
 • Een (wijziging van het) omgevingsplan van de gemeente Peel en Maas voor de gebiedsontwikkeling(en) Hummerenweg.

Cookie-instellingen