Begrippenlijst

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z

B

 • In een bekendmaking maakt een bestuursorgaan een beslissing of een besluit bekend. De bekendmaking wordt geplaatst in de Staatscourant en daarnaast eventueel een mededeling van het besluit in andere dag-, nieuws-, of huis-aan-huisbladen. In de bekendmaking staat onder andere genoemd waar en wanneer het besluit ter inzage ligt. Indien tegen een besluit bezwaar kan worden gemaakt of beroep kan worden ingesteld dan staat dat in de bekendmaking aangegeven. Daarbij staat vermeld wie in beroep/bezwaar kan gaan, binnen welke termijn en bij welk orgaan bezwaar kan worden gemaakt of beroep kan worden ingesteld.

 • Belanghebbenden zijn burgers, bedrijven en organisaties die worden geraakt door een bepaald besluit.

 • De overheidsinstantie die bevoegd is het besluit te nemen.

 • In een bezwaarschrift maakt u schriftelijk bezwaar bij het bestuursorgaan dat de beslissing heeft genomen. Bij een beroepsschrift gaat u rechtstreeks bij de rechter in beroep tegen de beslissing die het bestuursorgaan heeft genomen. Er is dus een verschil tussen een bezwaar en een beroepsschrift. Vaak staat bij de beslissing aangegeven of en hoe u bezwaar kunt maken of een beroep kunt indienen.

  Lees meer informatie over de bezwaar of beroep tegen een beslissing van de overheid

C

 • De Commissie voor de m.e.r. is een bij wet ingestelde onafhankelijk adviseur bij m.e.r.-procedures. Zij adviseert de overheid (het bevoegd gezag) over de inhoud en kwaliteit van milieueffectrapporten.

  Lees meer over de Commissie voor de m.e.r.

 • Bij consultatie vraagt een overheid aan burgers, bedrijven en/of maatschappelijke organisaties, oftewel het publiek, om mee te denken over een bepaald vraagstuk. Het doel is om zo de inhoud van beleid of een bepaald plan te verbeteren. Er zijn veel verschillende manieren waarop het publiek om advies gevraagd kan worden.

G

 • Griffierechten zijn de kosten die u moet betalen voor het starten van een procedure bij de rechter.

I

 • Een inpassingsplan is een bestemmingsplan van het Rijk of de provincie waarin de bestemming van een bepaald gebied wordt vastgelegd. Een inpassingsplan kan alleen worden vastgesteld wanneer er sprake is van een 'provinciaal belang' (bij de provincie) of 'rijksbelang' (bij het rijk). Eerst wordt een ontwerp-inpassingsplan geschreven, waar het publiek op kan reageren. Daarna wordt het definitieve inpassingsplan vastgesteld. De regels voor het opstellen van een inpassingsplan zijn vastgelegd in de Wet ruimtelijke ordening.

  Bekijk de Wet ruimtelijke ordening

K

 • Voorafgaand aan de terinzagelegging van een (ontwerp)besluit geeft het bestuursorgaan via een advertentie in één of meer dag-, nieuws-, of huis-aan-huisbladen kennis van het ontwerp. In de kennisgeving staat onder andere genoemd waar en wanneer het besluit ter inzage ligt, wie in de gelegenheid is om zienswijzen naar voren te brengen en op welke manier men een zienswijze naar voren kan brengen. Ook staat in de kennisgeving kort vermeld wat het besluit inhoudt.

M

 • In sommige gevallen moet het bevoegd gezag eerst beoordelen of een milieueffectrapport moet worden gemaakt. In het Besluit m.e.r. (ook wel Project m.e.r. genoemd) staat wanneer een dergelijke m.e.r.-beoordeling aan de orde is. De activiteit en het besluit daarover zijn daarbij bepalend.

  Lees meer over het Besluit m.e.r.

 • Het milieueffectrapport is het resultaat van een milieuonderzoek.

 • De milieueffectrapportage(m.e.r.) is de procedure waarin onderzocht wordt welke effecten voor het milieu de diverse alternatieven zullen hebben. Er bestaat een beperkte en een uitgebreide m.e.r.-procedure. Welke procedure van toepassing is, hangt af van het project. De overheid gebruikt de m.e.r.-procedure en het MER om de milieubelangen mee te wegen in besluiten over plannen en projecten met grote milieugevolgen.

  Bekijk voor meer informatie over de procedure de Wet milieubeheer