[U] 20 december 2023-30 januari 2024: zienswijzen indienen over het ontwerpbeheerplan

U had van woensdag 20 december 2023 tot en met dinsdag 30 januari 2024 de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen over het aanvullend ontwerpbeheerplan Natura 2000-gebied Eems – Dollard.

Bekijk documenten

Aanvullend ontwerpbeheerplan Natura 2000-gebied Eems - Dollard

De Eems-Dollard is onderdeel van de Waddenzee. Sinds 2016 loopt er een beheerplan Natura 2000 voor de hele Waddenzee, inclusief de Eems-Dollard. Er is een aanvullend ontwerpbeheerplan geschreven voor de leefgebieden van bepaalde soorten planten of dieren in de Eems-Dollard.

Een aantal belangrijke onderwerpen in dit aanvullend ontwerpbeheerplan zijn:

Te troebel water

Een van de grootste uitdagingen voor dit gebied is het te troebele water. Zwevend slib zorgt voor minder zonlicht in het water. Planten en dieren die in het water leven, hebben hier last van. Daarom onderzoeken we de beste manieren om dit estuarium gezonder te maken en de troebelheid te verminderen.

Verbetering kwaliteit leefgebied

De doelstelling voor het Eems-Dollard-estuarium is het behouden van het oppervlak en verbetering van de kwaliteit. Daarom zijn we terughoudend in nieuwe projecten die ruimte van het estuarium innemen en zoeken we naar oplossingen om geleidelijke overgangen te herstellen.

Onderzoek naar trekvissen

Door de verbinding van de rivier met de zee is de Eems-Dollard een belangrijk leefgebied voor trekvissen. Om een beter beeld te krijgen van hoe het gaat met deze vissen en of maatregelen effect hebben, gaan we verschillende onderzoeken doen.

Behouden ongestoord leefgebied voor o.a. zeezoogdieren

Voor gewone zeehonden en trekvissen is de doelstelling voor het behoud van zowel de omvang als de kwaliteit van hun leefgebied voor uitbreiding van de populatie van deze soorten. We zoeken naar een balans tussen menselijke activiteiten en bescherming van de natuur. Activiteiten kunnen vaak wel plaatsvinden, maar onder voorwaarden.

Wat gebeurt er nu?

Na sluiting van de zienswijzentermijn analyseert Rijkswaterstaat alle binnengekomen zienswijzen zorgvuldig. De reacties worden, zoveel als mogelijk, meegenomen in het definitieve aanvullend N2000-beheerplan Eems Dollard. In de Nota van Antwoord wordt beschreven wat er met alle ingediende zienswijzen wordt gedaan. Het definitieve aanvullend N2000-beheerplan Eems Dollard en de Nota van Antwoord worden naar verwachting halverwege 2024 gepubliceerd. Mensen die een zienswijze indienen worden hierover de geïnformeerd.

Ingediende zienswijzen

Van 20 december 2023 tot en met 30 januari 2024 zijn 9 zienswijzen ingediend. Hiervan zijn 7 zienswijzen afkomstig van organisaties en 2 zienswijzen afkomstig van particulieren. De meeste zienswijzen komen uit Delfzijl (2).
Een deel van die zienswijzen is namens meerdere personen en/of organisaties ingediend. In totaal hebben 10 personen en organisaties hun naam onder de zienswijzen gezet. Van de 9 zienswijzen komt er 1 zienswijze uit Duitsland.

Kennisgeving in de Staatscourant

Op dinsdag 19 december 2023 is de kennisgeving aanvullend ontwerpbeheerplan Natura 2000-gebied Eems - Dollard gepubliceerd in de Staatscourant.

Cookie-instellingen