Platform Participatie

Ontwerpwijziging

U kunt geen zienswijze meer indienen over de ontwerpwijziging van het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol en het daarvoor opgestelde milieueffectrapport. Dit was mogelijk van dinsdag 2 maart tot en met maandag 29 maart 2021.

In de ontwerpwijziging van het Luchthavenverkeerbesluit wordt naast het maximum aantal van 500.000 vliegbewegingen per jaar en 29.000 in de nacht het NNHS vastgelegd. Het NNHS zorgt ervoor dat zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van de start- en landingsbanen die de minste hinder veroorzaken. Daarnaast wordt de aangescherpte vierde baanregel vastgelegd. De vierde baanregel stelt een maximum aan het aantal vliegtuigbewegingen op de vierde baan (gemiddeld per dag). 

Nieuw element in het Luchthavenverkeerbesluit is de introductie van een streefwaarde voor de reductie van het aantal ernstig gehinderden binnen de 48Lden contour. Ook als gevolg van de sterke terugval van het aantal vliegbewegingen door de covid-19-pandemie ontstaan kansen om een beheerste ontwikkeling terug naar de maximale capaciteit van 500.000 vliegbewegingen te accommoderen. Tot slot bevat het Luchthavenverkeerbesluit een aantal
kleinere technische aanpassingen.

Op basis van het NNHS worden grenswaarden vastgesteld voor de geluidbelasting, het externe veiligheidsrisico en de lokale luchtverontreiniging, de zogenoemde gelijkswaardigheidscriteria.

Milieueffectrapport

Het milieueffectrapport beschrijft de milieueffecten van het gebruik van Schiphol volgens het NNHS met 500.000 vliegbewegingen. De passende beoordeling van de gevolgen voor Natura 2000-gebieden maakt deel uit van het milieueffectrapport. Deze passende beoordeling is ook onderdeel van de vergunningaanvraag door Schiphol vanuit de Wet Natuurbescherming. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) besluit over deze vergunningaanvraag. Op 16 februari is de zienswijzenprocedure gestart voor de ontwerpvergunning. Meer informatie hierover is te vinden op www.rvo.nl/vergunning-airport-schiphol.

Het milieueffectrapport wordt ter advisering voorgelegd aan de Commissie voor de milieueffectrapportage. Gelijktijdig met de start van de zienswijzenprocedure wordt de ontwerpwijziging voorgelegd aan de Eerste en Tweede Kamer.

Wat gebeurt er daarna?

Na afloop van de zienswijzentermijn worden alle zienswijzen die zijn binnengekomen, gelezen en beoordeeld. Op de zienswijzen wordt een reactie gegeven in een reactienota. In deze nota wordt vermeld op welke wijze uw zienswijze in het vervolg van het proces wordt betrokken. Indieners van zienswijzen worden hierover geïnformeerd. Vervolgens wordt het luchthavenverkeerbesluit aangeboden aan de afdeling Advisering van de Raad van State.

Cookie-instellingen