8 juni t/m 19 juli 2023: concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau

U had van donderdag 8 juni tot en met woensdag 19 juli 2023 de mogelijkheid een zienswijze in te dienen over de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor de nieuwe Nota Ruimte.

Bekijk documenten

Aanleiding

Nederland is een klein land met grote opgaven. De urgente maatschappelijke opgaven hebben allemaal grote ruimtelijke impact. De schaarste aan ruimte maakt dat het Rijk de regie in het ruimtelijk domein moet hernemen: om te kiezen, om te verdelen en om een eerlijke uitkomst mogelijk te maken in dit verdeelvraagstuk. Een goede ruimtelijke aanpak kan oplossingen bieden voor de grote ruimtelijke opgaven. Daartoe scherpt het kabinet de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) aan tot de nieuwe Nota Ruimte.

De nieuwe Nota Ruimte biedt een lange termijnvisie op ons land en zal antwoord geven op de vraag hoe we met de schaarse ruimte omgaan en tegelijkertijd onze ambities kunnen waarmaken. Hoe we met elkaar vorm en richting willen geven aan de grote opgaven waarvoor we gesteld staan. Daarin kijken we vooruit naar 2030, 2050 en naar 2100.

Milieueffectrapport en Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Ter ondersteuning van de besluitvorming over de Nota Ruimte wordt een milieueffectrapport (planMER) opgesteld. In een planMER worden de gevolgen van de Nota Ruimte voor onze leefomgeving en het milieu beschreven. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het zogeheten ‘Rad van de Leefomgeving’. De eerste stap om te komen tot een planMER betreft de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). In de NRD wordt beschreven welke onderwerpen (reikwijdte) in de planMER worden onderzocht en met welke diepgang (detailniveau). De NRD wordt na de terinzagelegging definitief gemaakt.

In de concept NRD worden vier varianten op hoofdlijnen beschreven. Deze varianten zijn reële voorstelbare toekomsten die uitgaan van een aantal dezelfde bandbreedtes, zoals voor economische en demografische groei en de verschillende benodigde transities. De varianten zijn:

  • Benutten en versterken;
  • Specialiseren en concentreren;
  • Diversifiëren en regionaliseren;
  • Meebewegen en veranderen.

Wat gebeurt er daarna?

Na afloop van de zienswijzentermijn worden alle zienswijzen die zijn binnengekomen, gelezen en beoordeeld. Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) betrekt de reacties en het advies van de Cie m.e.r. bij het opstellen van het planMER en de Nota Ruimte. De ontvangen reacties worden gebundeld in een reactienota. In dit document wordt ook de reactie van het kabinet opgenomen. De reactienota wordt samen met de definitieve NRD in het najaar van 2023 gepubliceerd. De indieners van zienswijzen worden hierover geïnformeerd.

Daarna volgt de fase waarin het planMER wordt opgesteld en de Nota Ruimte wordt geschreven. De ontwerp Nota Ruimte wordt samen met het concept planMER ter inzage gelegd, zodat daarop gereageerd kan worden. Informatie hierover kunt u te zijner tijd vinden op Platform Participatie.

De gepubliceerde kennisgeving voor deze zienswijzenprocedure is vertaald in het Engels (PDF, 167kB)Duits (PDF, 179kB) en Frans (PDF, 168kB). De gepubliceerde concept NRD is vertaald in het Engels (PDF, 707kB) en het Duits (PDF, 713kB).

De Engelse, Duitse en Frans stukken zijn een vertaling van de documenten die oorspronkelijk in de Nederlandse taal zijn opgesteld. Bij een eventuele tegenstrijdigheid is de Nederlandse tekst leidend.

Ingediende zienswijzen

Van 8 juni tot en met 19 juli 2023 zijn via Platform Participatie 31 zienswijzen ingediend. Hiervan zijn 24 zienswijzen afkomstig van organisaties en 7 zienswijzen afkomstig van particulieren. De meeste zienswijzen komen uit de gemeente Den Haag (8). 

Een deel van die zienswijzen is namens meerdere personen en/of organisaties ingediend. In totaal hebben 34 personen en organisaties hun naam onder de zienswijzen gezet.

Aanvullend zijn bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nog enkele reacties van wettelijke adviseurs binnengekomen.

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.