Natura 2000: IJsselmeergebied

Deze hoofdrubriek bevat 3 rubrieken:

Fase 2 van dit project is afgerond. U kunt geen beroep meer instellen tegen het beheerplan.

De biodiversiteit loopt wereldwijd sterk terug. Op Europees niveau zijn daarom afspraken gemaakt om bepaalde habitattypen en soorten te beschermen binnen een netwerk van natuurgebieden (Natura 2000 gebieden). De Natura 2000 gebieden zijn aangewezen op grond van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn. Deze afspraken zijn in de wet vastgelegd. Het doel is een wezenlijke bijdrage te leveren aan het behoud en herstel van de natuur.

Beheerplan

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Rijkswaterstaat) heeft het beheerplan opgesteld, in overleg met de betrokken bevoegde instanties (Rijk en provincies).

Het beheerplan is een belangrijk hulpmiddel om de natuur in de Natura 2000-gebieden te beschermen en te verbeteren. Het opstellen van een beheerplan is in de nationale natuurwetgeving met daarin de EU Vogel- en Habitatrichtlijn verankerd en voor ieder in Nederland aangewezen Natura 2000-gebied verplicht. In het beheerplan staat wat de natuurdoelen zijn en of (en zo ja, hoe) deze gecombineerd kunnen worden met menselijke activiteiten zoals visserij, recreatie en scheepvaart. Het beheerplan bevat maatregelen om de gestelde natuurdoelen voor dit plan te realiseren.

Meer informatie

Indien u vragen heeft over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon 070-456 8999.

Voor inhoudelijke vragen over dit project kunt u bellen met de informatielijn van Rijkswaterstaat, telefoon 0800 8002 (gratis), van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 07.00 uur tot 20:00 uur en op zaterdag, zondag en feestdagen van 10:00 uur tot 18:30 uur.

Ook kunt u voor meer informatie kijken op de website van Rijkswaterstaat of emailen.