Fase 4 van dit project is afgerond. U kunt geen beroep meer instellen tegen het tracébesluit.

In het tracébesluit A12/A15 Ressen – Oudbroeken (ViA15) is het volgende vastgesteld:

  • A15 Valburg – Ressen: uitbreiding naar 3 rijstroken;
  • A15 Ressen – A12: nieuwe autosnelweg met 2x2 rijstroken met aansluiting op N839 en N810 en een nieuw knooppunt op A12/A15 tussen Duiven en Zevenaar;
  • De nieuwe A15 krijgt een (half)verdiepte ligging vanaf Groessen naar de A12;
  • A12 Westervoort – Oud Dijk: uitbreiding naar 3 dan wel 4 rijstroken met nieuwe aansluiting Zevenaar-Oost en sluiting van de bestaande aansluiting Zevenaar;
  • Het tracébesluit is tevens tolbesluit.

Wijzigingen op ontwerptracébesluit

Van 12 november tot en met 23 december 2015 heeft het ontwerptracébesluit A12/A15 Ressen – Oudbroeken (ViA15) ter inzage gelegen. Een ieder kon daarop reageren door een zienswijze in te dienen. Bij de vaststelling van het tracébesluit A12/A15 Ressen – Oudbroeken (ViA15) is – mede als gevolg daarvan - een aantal wijzigingen doorgevoerd. De meeste wijzigingen hangen samen met het uitwerken van de bestuurlijke afspraken van 5 november 2015 over aanvullende maatregelen ten aanzien van inpassing en infrastructuur. Dit betreft onder meer de aanpassing van de verdiepte ligging bij Groessen, een overkapping bij Helhoek, capaciteitsverruimingen van de N839, N810 en Hengelder en extra landschappelijke maatregelen zoals bomenrijen, bosschages en wallen. Ook is een actueel verkeersmodel gehanteerd voor het tracébesluit.

In de toelichting bij het tracébesluit is een aparte bijlage opgenomen met een overzicht van de doorgevoerde wijzigingen.