Dit project is afgerond. U kunt niet meer in beroep gaan tegen het gewijzigd tracébesluit A12/A15 Ressen – Oudbroeken (ViA15).

Het project ViA15 omvat het doortrekken en aansluiten van de A15 op de bestaande A12. Zo ontstaat een rechtstreekse verbinding tussen de Rotterdamse haven en Duitsland. Deze uitbreiding van het wegennet en de verbreding van de A12 en de A15 verbetert ook de regionale doorstroming. Hierdoor reizen weggebruikers sneller tussen Nijmegen/Arnhem, de Liemers en de Achterhoek. Dat komt de regionale economie en de werkgelegenheid ten goede.

Wijziging van ondergeschikte aard

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft het tracébesluit A12/A15 Ressen – Oudbroeken (ViA15) 2019 vastgesteld op 18 februari 2019. Dit tracébesluit voorziet in een wijziging van ondergeschikte aard van het tracébesluit A12/A15 Ressen – Oudbroeken (ViA15) dat op 24 februari 2017 is vastgesteld. Dit tracébesluit blijft voor het overige onverminderd van kracht. Van 28 februari tot en met 11 april 2019 kunt u in beroep gaan tegen het tracébesluit A12/A15 Ressen – Oudbroeken (ViA15) 2019.

Wijzigingstracébesluit

Het oorspronkelijke tracébesluit voor het project ViA15 werd begin 2017 vastgesteld. Er werd toen door een aantal partijen beroep ingediend. De behandeling van die beroepen wordt door de Raad van State aangehouden, in afwachting van juridische procedures rondom het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Hierdoor dreigt het project ViA15 verdere vertraging op te lopen. Daarom heeft de minister in overleg met de provincie Gelderland besloten om dit tracébesluit niet langer te koppelen aan het PAS. Dit maakt de weg vrij voor de Raad van State om een uitspraak te doen in de beroepsprocedure over het project ViA15.

Het tracébesluit 2019 bevat vier wijzigingen ten opzichte van het tracébesluit 2017

  • Natuur: het effect van stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden als gevolg van het project ViA15 wordt projectspecifiek gemitigeerd en gecompenseerd,onder meer door het instellen van een maximum snelheid van 100 kilometer op de A50 tussen de knooppunten Waterberg en Beekbergen van 06.00 uurtot 23.00 uur en door het aanleggen van nieuwe natuur. Daarmee is toestemmingsverlening op grond van de Wet natuurbescherming voor het aspect stikstofdepositie niet langer gekoppeldaan het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Dit stelt de Raad van State in staat om de lopende beroepsprocedure niet langer aan te houden in verbandmet de juridische procedure over het PAS.
  • Geluid: aanvullend op het tracébesluit 2017 komen er op 3 locaties extra of hogere geluidschermen. Langs het onderliggend wegennet worden voor 20 woningen nieuwe hogere waarden vastgesteld in de gemeenten Duiven, Zevenaar en Montferland.
  • Afmeting Brug: Als correctie op het tracébesluit 2017 is de lengte van de hoofdoverspanning van de brug over het Pannerdensch Kanaal bepaald op 140 tot 200 meter. Het maatregelvlak voor de brug is 5 meter verbreed.
  • Grondwal Bemmel: de grondwal wordt over een lengte van 1.100 m steiler opgetrokken om het snelfietspad buiten de beschermingszone van de aanwezige gasleiding te kunnen aanleggen.

Meer informatie

Voor vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon 070-456 8999.

Voor vragen over de inhoud kunt u terecht op www.rws.nl/via15 (let op: link opent in nieuw venster).

Hebt u na het inzien van de ter inzage gelegde stukken of het bezoeken van de websites nog vragen over het tracébesluit A12/A15 Ressen – Oudbroeken (ViA15) 2019 dan kunt u bellen met Rijkswaterstaat: 0800 8002. Dit nummer is bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 20.00 uur, in het weekend en op feestdagen van 10.00 uur tot 18.30 uur.