U kunt beroep instellen tegen het tracébesluit A12/A15 Ressen – Oudbroeken (ViA15) 2019 van 28 februari 2019 tot en met 11 april 2019.

Op 18 februari 2019 heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat het tracébesluit A12/A15 Ressen – Oudbroeken (ViA15) 2019 vastgesteld. Dit tracébesluit voorziet in een wijziging van ondergeschikte aard van het tracébesluit A12/A15 Ressen – Oudbroeken (ViA15) dat op 24 februari 2017 is vastgesteld.

Dit tracébesluit blijft voor het overige onverminderd van kracht. Het oorspronkelijke tracébesluit voor het project ViA15 werd begin 2017 vastgesteld. Er werd toen door een aantal partijen beroep ingediend. De behandeling van die beroepen wordt door de Raad van State aangehouden, in afwachting van juridische procedures rondom het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Hierdoor dreigt het project ViA15 verdere vertraging op te lopen. Daarom heeft de minister in overleg met de provincie Gelderland besloten om dit tracébesluit niet langer te koppelen aan het PAS. Dit maakt de weg vrij voor de Raad van State om een uitspraak te doen in de beroepsprocedure over het project ViA15.

Het tracébesluit 2019 bevat vier wijzigingen ten opzichte van het tracébesluit 2017

 • Natuur: het effect van stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden als gevolg van het project ViA15 wordt projectspecifiek gemitigeerd en gecompenseerd, onder meer door het instellen van een maximum snelheid van 100 kilometer per uur op de A50 tussen de knooppunten Waterberg en Beekbergen van 06.00 tot 23.00 uur en door het aanleggen van nieuwe natuur.
 • Geluid: aanvullend op het tracébesluit 2017 komen er op 3 locaties extra of hogere geluidschermen. Langs het onderliggend wegennet worden voor 20 woningen nieuwe hogere waarden vastgesteld in de gemeenten Duiven, Zevenaar en Montferland.
 • Afmeting Brug: Als correctie op het tracébesluit van 2017 is de lengte van de hoofdoverspanning van de brug over het Pannerdensch Kanaal bepaald op 140 tot 200 meter. Het maatregelvlak voor de brug is 5 meter verbreed.
 • Grondwal Bemmel: de grondwal wordt over een lengte van 1.100 m steiler opgetrokken om het snelfietspad buiten de beschermingszone van de aanwezige gasleiding te kunnen aanleggen.

Tracébesluit

Het project ViA15 omvat het doortrekken en aansluiten van de A15 op de bestaande A12. Zo ontstaat een rechtstreekse verbinding tussen de Rotterdamse haven en Duitsland. Deze uitbreiding van het wegennet en de verbreding van de A12 en de A15 verbetert ook de regionale doorstroming. Hierdoor reizen weggebruikers sneller tussen Nijmegen/Arnhem, de Liemers en de Achterhoek. Dat komt de regionale economie en de werkgelegenheid ten goede.

Beroep instellen

U kunt beroep instellen bij de Raad van State:

Let op: Beroep instellen per e-mail is niet mogelijk.

Het beroepschrift moet in elk geval bevatten:

 • Uw naam en adres
 • Dagtekening
 • Vermelding dat het gaat om het tracébesluit A12/A15 Ressen – Oudbroeken (ViA15) 2019
 • Een ondertekening (handtekening)
 • Kopie van dit wijzigingsbesluit
 • De gronden van het beroep (motivering).

Meer informatie over hoe u een beroep kunt indienen is te vinden op de website van de Raad van State (link opent in nieuw venster).

U kunt beroep instellen als u:

 • belanghebbende bent bij dit besluit.

Indien een belanghebbende reeds een beroep heeft ingesteld tegen het tracébesluit A12/A15 Ressen – Oudbroeken zoals vastgesteld op 24 februari 2017, dan bepaalt de wet (artikel 6:19, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht) dat dat beroep mede betrekking heeft op het nieuwe besluit, tenzij daarbij onvoldoende belang bestaat. Dit betekent dat diegenen die beroep hebben ingesteld en ook bezwaren hebben tegen het tracébesluit A12/A15 Ressen – Oudbroeken (ViA15) 2019 niet opnieuw beroep hoeven in te stellen.

Crisis- en herstelwet

Ingevolge de Crisis-en herstelwet kan een niet tot de centrale overheid behorende rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld of een niet tot de centrale overheid behorend bestuursorgaan geen beroep instellen tegen het tracébesluit A12/A15 Ressen – Oudbroeken (ViA15) 2019.

Voorts is op het tracébesluit A12/A15 Ressen – Oudbroeken (ViA15) 2019 afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat:

 • u in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden u aanvoert tegen het besluit.
 • het beroep niet-ontvankelijk wordt verklaard, indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend, en
 • deze na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld.

Voorlopige voorziening

Gelijktijdig met of na het indienen van een beroepschrift kunt u, bij een spoedeisend belang, een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening.

U moet dit verzoek richten tot de voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het verzoek moet ten minste de volgende zaken bevatten:

 • Uw naam en adres
 • Dagtekening
 • Vermelding dat het gaat om het tracébesluit A12/A15 Ressen – Oudbroeken (wijziging 2019)
 • Een ondertekening (handtekening)
 • Kopie van dit wijzigingsbesluit
 • De gronden van het beroep (motivering)
 • Kopie van het beroepschrift.

Kosten

Het instellen van beroep kost geld. Dit noemen we ook wel griffierecht. De griffie van de Raad van State vertelt u binnen welke termijn en op welke wijze u het bedrag moet betalen.

 • Particulieren: € 174,-
 • Rechtspersonen: € 345,-

Voor de behandeling van een voorlopige voorziening moet eveneens griffierecht betaald worden.

Inzage

De papieren documenten liggen van 28 februari 2019 tot en met 11 april 2019 ter inzage op de volgende locaties:

Ministerie van Infrastructuur en WaterstaatRijnstraat 8 (alleen op afspraak tel. 070 456 89 99)Den Haag
Provincie Gelderland Huis der ProvincieMarkt 11Arnhem
Rijkswaterstaat Oost-NederlandEusebiusbuitensingel 66Arnhem
Gemeente DuivenKoning Willem-Alexanderplein 1Duiven
Gemeente ZevenaarKerkstraat 27Zevenaar
Gemeente OverbetuweDorpstraat 67Elst
Gemeente LingewaardKinkelenburglaan 6Bemmel
Gemeente NijmegenStadswinkel, Mariënburg 75Nijmegen
Gemeente MontferlandBergvredestraat 10Didam
Waterschap RivierenlandDe Blomboogerd 1Tiel
Waterschap Rijn en IJsselLiemersweg 2Doetinchem

Persoonlijke adviesgesprekken

Voor belanghebbenden biedt Rijkswaterstaat de mogelijkheid voor een persoonlijk gesprek.

U kunt zich aanmelden voor een gesprek met deskundigen op de gebieden: juridisch, geluid, verkeer of natuur. Stuur daarvoor een e-mail naar: TB-ViA15@rws.nl. Daarin geeft u aan:

 • over welk thema uw vraag gaat;
 • welke locatie uw voorkeur heeft;
 • op welk telefoonnummer u te bereiken bent.

Het inschrijven voor een persoonlijk gesprek kan tot en met 12 maart 2019. Uiterlijk 15 maart ontvangt u per e-mail een bevestiging met informatie over het tijdstip van uw gesprek.

De persoonlijke gesprekken vinden plaats op:

19 maart 201916.00 tot 20.30 uurVan der Valk, Impuls 2 6921 RK Duiven
21 maart 201916.00 tot 20.30 uurDorpshuis Angeren, Emmastraat 23, 6687 BP Angeren