Dit project bevindt zich in fase 3. Het kabinet heeft de rijksstructuurvisie windenergie op zee aanvulling gebied Hollandse Kust op 7 december 2016 vastgesteld. Tegen de vaststelling van de rijksstructuurvisie windenergie op zee is geen beroep mogelijk.

De ministers van Infrastructuur en Milieu (IenM) en van Economische Zaken (EZ) hebben het voornemen een strook toe te voegen aan twee reeds aangewezen windenergiegebieden op ruim 22 km uit de kust (12 Nautische Mijl). Door toevoeging van de strook komen de windmolens op minimaal 18,5 km uit de kust (10 Nautische Mijl).

Het aanwijzen van deze strook zal verlopen via het opstellen van de rijksstructuurvisie windenergie op zee, aanvulling gebied Hollandse Kust en betreft een partiële herziening van het Nationaal Waterplan 2 voor het onderdeel windenergie op zee.

Rijksstructuurvisie windenergie op zee

Fase 1 Afgerond - Zienswijze indienen op voornemen rijksstructuurvisie
Fase 2 Afgerond - Zienswijze indienen op ontwerprijksstructuurvisie

De rijksstructuurvisie windenergie op zee is op 9 oktober 2014 vastgesteld. Tegen de vaststelling is geen beroep mogelijk. Deze rijksstructuurvisie geeft aan waar voor de ‘Hollandse Kust’ en ‘ten noorden van de Waddeneilanden’ de ontwikkeling van grootschalige windenergie op zee mogelijk is.

Lees meer over de rijksstructuurvisie

Wijziging vergunningen offshore-windturbineparken Q4-WP en Q4 West

Fase 1 Afgerond - Zienswijze indienen op voornemen wijziging en notitie reikwijdte en detailniveau

De procedure voor het wijzigingen van de vergunningen van de windturbineparken Q4-WP en Q4-West is op 7 oktober 2014 beëindigd. Dynewiek C.V (Eneco Wind) heeft het voornemen ingetrokken om de vergunningen van de windturbineparken te wijzigen.

Lees meer over de vergunning wijziging

Wijziging waterbesluit algemene regels windparken op zee

Van 2 tot en met 30 september 2014 kon u reageren op het conceptbesluit wijziging waterbesluit algemene regels windparken op zee. Deze wijziging moet de uitvoeringpraktijk van windparken op zee eenvoudiger maken. De verwachte effecten zijn:

  • Minder administratieve lasten voor vergunninghouders
  • Lagere uitvoeringslasten voor het bevoegd gezag

De bescherming van het milieu blijft op hetzelfde niveau als die was onder de vergunningvoorschriften.

Energieakkoord voor duurzame groei

In het Europese energieakkoord voor duurzame groei is de afspraak gemaakt dat Nederland streeft naar 16 procent duurzame energie in 2023. Hierin is afgesproken met betrokken partijen dat in 2023 4.450 MW aan windvermogen op zee operationeel is.

Een belangrijke randvoorwaarde voor het kabinet bij de belangenafweging van de Europese wettelijke verplichtingen is dat het opstellen van het vermogen zo kosteneffectief mogelijk gebeurt. Het vinden van ruimte voor windenergie en het aanwijzen van windenergiegebieden dragen bij aan het halen van deze doelstelling.

Bekijk ook de plannen voor windenergie op land

Bekijk ook de pagina over windenergie bij de rijksoverheid (let op: link opent in nieuw scherm).