Winning van zand Noordzee 2018-2027

Deze hoofdrubriek bevat 4 rubrieken:

Fase 3 van dit project is afgerond. U kunt geen beroep meer indienen tegen de definitieve besluiten.

Rijkswaterstaat, DEME Building Materials en Havenbedrijf Rotterdam, verenigd in de stichting LaMER, hebben het voornemen grootschalig zand te winnen in de Noordzee. Voor Rijkswaterstaat betreft het suppletiezand en voor de Stichting LaMER gaat het om ophoogzand. Voor ieder van deze activiteiten is een vergunning op grond van de Ontgrondingenwet vereist. Voor elk van deze vergunningen is een MER-procedure doorlopen.

Besluit

De komende 10 jaar zal er naar schatting in totaal 311 miljoen kuub zand gewonnen worden op de Noordzee, maximaal 161 miljoen kuub suppletiezand voor Rijkswaterstaat en maximaal 150 miljoen kuub ophoogzand voor de commerciële zandwinners.

Het winnen van dergelijke hoeveelheden zand is een activiteit waarvoor een MER moet worden opgesteld, om de eventuele nadelige gevolgen voor het milieu in beeld te brengen. Rijkswaterstaat en de Stichting LaMER hebben samengewerkt bij het opstellen van de MER’s.

Meer informatie

Voor vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon 070 456 8999.

Voor meer informatie over de ontwerp vergunningen en de milieueffect rapporten en de tot op heden uitgevoerde onderzoeken kunt u terecht op https://www.noordzeeloket.nl.

Voorts kunt u voor inhoudelijke vragen over de ontwerpvergunningen voor DEME Building Materials en Havenbedrijf Rotterdam kunt u contact opnemen met Sander de Jong, telefoon 06 52 56 27 19 of e-mail: sander.de.jong@rws.nl.

Voor inhoudelijke vragen over de ontwerpvergunning voor Rijkswaterstaat kunt u contact opnemen met Emile Lamers via het Meld- en Informatiecentrum Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), telefoon 088 489 00 00.