Winning van zand Noordzee 2018-2027

Deze hoofdrubriek bevat 4 rubrieken:

Het project bevindt zich in fase 3. U kunt in beroep gaan tegen de definitieve besluiten van dinsdag 17 juli tot en met maandag 27 augustus 2018.

Rijkswaterstaat, DEME Building Materials en Havenbedrijf Rotterdam, verenigd in de stichting LaMER, hebben het voornemen grootschalig zand te winnen in de Noordzee. Voor Rijkswaterstaat betreft het suppletiezand en voor de Stichting LaMER gaat het om ophoogzand. Voor ieder van deze activiteiten is een vergunning op grond van de Ontgrondingenwet vereist. Voor elk van deze vergunningen is een MER-procedure doorlopen.

Van dinsdag 17 juli tot en met maandag 27 augustus 2018 kunt u beroep instellen tegen drie ontgrondingenwetvergunningen voor de winning van zand in de Noordzee: één ten behoeve van Rijkswaterstaat en twee ten behoeve van DEME Building Materials en Havenbedrijf Rotterdam, die zich samen met andere commerciële zandwinners op de Noordzee voor het doorlopen van de m.e.r.-procedure hebben verenigd in de Stichting LaMER.

Besluit

De komende 10 jaar zal er naar schatting in totaal 311 miljoen kuub zand gewonnen worden op de Noordzee, maximaal 161 miljoen kuub suppletiezand voor Rijkswaterstaat en maximaal 150 miljoen kuub ophoogzand voor de commerciële zandwinners.

Het winnen van dergelijke hoeveelheden zand is een activiteit waarvoor een MER moet worden opgesteld, om de eventuele nadelige gevolgen voor het milieu in beeld te brengen. Rijkswaterstaat en de Stichting LaMER hebben samengewerkt bij het opstellen van de MER’s.

Planning

WanneerWat
Medio 2018Nota van Antwoord beschikbaar
Medio 2018Definitieve vergunning
3e kwartaal 2018Beroep instellen tegen definitief besluit

Meer informatie

Voor vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon 070 456 8999.

Voor meer informatie over de ontwerp vergunningen en de milieueffect rapporten en de tot op heden uitgevoerde onderzoeken kunt u terecht op https://www.noordzeeloket.nl.

Voorts kunt u voor inhoudelijke vragen over de ontwerpvergunningen voor DEME Building Materials en Havenbedrijf Rotterdam kunt u contact opnemen met Sander de Jong, telefoon 06 52 56 27 19 of e-mail: sander.de.jong@rws.nl.

Voor inhoudelijke vragen over de ontwerpvergunning voor Rijkswaterstaat kunt u contact opnemen met Emile Lamers via het Meld- en Informatiecentrum Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), telefoon 088 489 00 00.