Tracébesluit A1 Apeldoorn – Azelo en saneringsbesluit A1 Lochem - Azelo

Deze hoofdrubriek bevat 4 rubrieken:

Tracébesluit A1 Apeldoorn – Azelo en saneringsbesluit A1 Lochem - Azelo

Deze fase is afgerond. U geen beroep meer instellen tegen het OTB A1 Apeldoorn-Azelo en OSB A1 Deventer-Azelo.

In het tracébesluit A1 Apeldoorn - Azelo is het volgende vastgesteld:

  • De A1 tussen Apeldoorn en Azelo wordt in beide richtingen verbreed met extra rijstroken;
  • Er worden maatregelen genomen om de geluidshinder te beperken, zoals de aanleg van stil asfalt en geluidschermen;
  • Er worden maatregelen genomen om de verkeersveiligheid te waarborgen;
  • Er worden maatregelen genomen voor de waterhuishouding en de landschappelijke inpassing;

Wijzigingen op ontwerptracébesluit A1 Apeldoorn – Azelo en ontwerpsaneringsbesluit Deventer - Azelo

Van 30 juni tot en met 10 augustus 2017 hebben het ontwerptracébesluit A1 Apeldoorn – Azelo en ontwerpsaneringsbesluit A1 Deventer - Azelo ter inzage gelegen. Een ieder kon daarop reageren door een zienswijze in te dienen. Bij de vaststelling van het tracébesluit A1 Apeldoorn – Azelo en saneringsbesluit A1 Lochem - Azelo is – mede als gevolg daarvan - een aantal wijzigingen doorgevoerd.

Het tracébesluit is gebaseerd op verkeersprognoses van 2017; het OTB op prognoses van 2016. De nieuwe prognoses leiden onder andere tot andere geluidseffecten. Als gevolg daarvan zijn in het tracébesluit een aantal aanvullende geluidsmaatregelen opgenomen. Ook is de beschrijving van een aantal geluidmaatregelen voor woningen vanuit het ontwerpsaneringsbesluit nu toegevoegd aan het tracébesluit. Het saneringsbesluit beschrijft alleen het traject Lochem-Azelo en heeft betrekking op de weggedeelten waar sanering (geluidmaatregelen voor woningen waar de geluidsbelasting nu al te hoog is) niet in combinatie met geluidsmaatregelen van het TB kan plaatsvinden.

In Bijlage 9 ‘Wijzigingen’ bij het TB staan alle wijzigingen tussen het ontwerptracébesluit en tracébesluit beschreven. De wijzigingen zijn geclusterd per thema van maatregelen: Geluid, Natuur, Landschap, Water en Overig. Onder ‘overig’ vallen onder andere aanpassingen aan het wegontwerp en de inpassing van laadstations voor elektrische auto’s op verzorgingsplaatsen.