Voornemen

Deze hoofdrubriek bevat 2 rubrieken:

U kunt geen zienswijze meer indienen over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau van de MIRT-verkenning A15 Papendrecht-Gorinchem. Dit was mogelijk van vrijdag 16 oktober tot en met donderdag 26 november 2020.

De A15 vormt een belangrijke logistieke verbinding tussen de haven van Rotterdam, Arnhem, Nijmegen en Duitsland. De A15 Papendrecht-Gorinchem kent nu al problemen met doorstroming van het verkeer. De verwachting is dat de fileproblemen op dit deel van de A15 in de toekomst verder toenemen. Bovendien gebeuren er op het tracé Papendrecht-Gorinchem ook relatief veel ongevallen. Daarom wordt een zogenoemde MIRT-verkenning uitgevoerd. De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 26 juni 2018 de Startbeslissing voor de MIRT-verkenning A15 Papendrecht-Gorinchem getekend om mogelijke oplossingen voor het verbeteren van de doorstroming en de verkeersveiligheid op de A15 te onderzoeken.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau

De eerste fase van de MIRT-verkenning heeft een aantal alternatieven opgeleverd. In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau staan de alternatieven en de manier waarop de effecten, op thema’s als leefomgeving, bodem en landschap, worden onderzocht in het milieueffectrapport (het planMER). De alternatieven zijn gericht op het vergroten en/of beter benutten van de wegcapaciteit door uitbreiding van de huidige rijksweg en/of het nemen van smart mobility- en mobiliteitsmaatregelen. Aan de hand van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau wordt een milieueffectrapport opgesteld met daarin de gevolgen van deze alternatieven op de verschillende milieuaspecten. Het milieueffectrapport wordt in een latere fase samen met de ontwerpstructuurvisie ter inzage gelegd. Met het doorlopen van de milieueffectrapportprocedure worden de milieueffecten betrokken in de afweging voor het bepalen van het voorkeursalternatief.

Wat gebeurt er daarna?

Na afloop van de zienswijzentermijn worden alle zienswijzen die zijn binnengekomen, gelezen en beoordeeld. Op de zienswijzen wordt een reactie gegeven in een reactienota. In deze nota wordt vermeld op welke wijze uw zienswijze in het vervolg van het proces wordt betrokken. Indieners van zienswijzen worden hierover geïnformeerd.