A2 Deil – Vught

Deze hoofdrubriek bevat 2 rubrieken:

Fase 1 van dit project is afgerond. U kunt geen zienswijze meer indienen op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), waarin het voornemen is beschreven om een structuurvisie en milieueffectrapport op te nemen. Dit was mogelijk om in te dienen van 24 oktober tot en met 4 december 2019.

Fase 1 Afgerond - U kunt geen zienswijze meer indienen op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)
Fase 2Zienswijze indienen op ontwerpstructuurvisie en milieueffectrapport

De A2 dreigt tussen knooppunt Deil en knooppunt Vught uit te groeien tot één van de grootste fileknelpunten van Nederland. Op 4 juni 2018 heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat daarom de startbeslissing voor de MIRT-Verkenning A2 Deil – ’s-Hertogenbosch – Vught getekend. De doelstelling van de MIRT-verkenning is het verbeteren van de betrouwbaarheid van de reistijd en de veiligheid op dit deel van de A2 en de bereikbaarheid van het gebied.

De MIRT-verkenning maakt onderdeel uit van het Programma A2 Deil-Vught. Dit programma wordt uitgevoerd door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, de provincies Gelderland en Noord-Brabant, gemeente ’s-Hertogenbosch en Regio Rivierenland. Het programma kent zowel korte- als langetermijnmaatregelen. De kortetermijnmaatregelen zijn bedoeld om de komende jaren knelpunten te verlichten. Het gaat om maatregelen waarmee de bestaande infrastructuur beter benut kan worden en om maatregelen waarmee mensen meer mogelijkheden krijgen anders te reizen, bijvoorbeeld met openbaar vervoer.

De MIRT-verkenning A2 Deil-Vught richt zich op de structurele lange termijn oplossingen en zal worden afgerond met een voorkeursbeslissing.

Voornemen

De eerste fase van de verkenning heeft vier kansrijke alternatieven voor de A2 Deil-Vught opgeleverd, variërend van uitbreiding met 1 of 2 rijstroken tot oplossingen met minimaal extra asfalt. De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) die nu ter inzage ligt, beschrijft deze alternatieven en hoe de effecten in beeld zullen worden gebracht in het milieueffectrapport. Het doel van de milieueffectprocedure is om de milieueffecten in beeld te brengen en deze een plek te geven in de afwegingen voor het voorkeursalternatief. Ook wordt er een passende beoordeling opgesteld in verband met mogelijke gevolgen voor een Natura-2000 gebied. Als resultaat van de verkenning wordt het voorkeursalternatief vastgelegd in een structuurvisie. Het milieueffectrapport wordt aan het eind van de verkenning samen met de structuurvisie ter inzage gelegd.

Planning

WanneerWat
Begin 2020Nota van Antwoord op zienswijzen op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) waarin het voornemen is beschreven tot het opstellen van een structuurvisie en milieueffectrapport
Najaar 2020Zienswijze indienen op de ontwerpstructuurvisie en het milieueffectrapport
Najaar 2020Nota van Antwoord op zienswijzen ontwerpstructuurvisie en het milieueffectrapport
Eind 2020 Vaststellen structuurvisie en voorkeursbeslissing door Minister

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verwerkt die persoonsgegevens die u ons verstrekt bij het indienen van uw zienswijze.

Extra informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Meer informatie

Voor vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon 070-456 8999.

Voor meer informatie over inhoudelijke aspecten van de ter inzage liggende stukken en de tot op heden uitgevoerde onderzoeken kunt u terecht op www.mirta2deilvught.nl.

Voor inhoudelijke vragen over de MIRT-verkenning A2 Deil-Vught kunt u een e-mail sturen naar A2deilvught@minienw.nl