Homepage A2 Deil – Vught

Deze hoofdrubriek bevat 2 rubrieken:

U kunt geen zienswijze meer indienen over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau, waarin het voornemen is beschreven om een structuurvisie en milieueffectrapport op te stellen. Dit was mogelijk van 24 oktober tot en met 4 december 2019.

Fasen van dit project waarin u kunt reageren:

Afgerond Zienswijze indienen over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Zienswijze indienen over ontwerpstructuurvisie en milieueffectrapport

De A2 dreigt tussen knooppunt Deil en knooppunt Vught uit te groeien tot één van de grootste fileknelpunten van Nederland. Op 4 juni 2018 heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat daarom de startbeslissing voor de MIRT-Verkenning A2 Deil – ’s-Hertogenbosch – Vught getekend. De doelstelling van de MIRT-verkenning is het verbeteren van de betrouwbaarheid van de reistijd en de veiligheid op dit deel van de A2 en de bereikbaarheid van het gebied. De MIRT-verkenning maakt onderdeel uit van het Programma A2 Deil-Vught. Dit programma wordt uitgevoerd door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, de provincies Gelderland en Noord-Brabant, gemeente ’s-Hertogenbosch en Regio Rivierenland. Het programma kent zowel korte- als langetermijnmaatregelen. De kortetermijnmaatregelen zijn bedoeld om de komende jaren knelpunten te verlichten. Het gaat om maatregelen waarmee de bestaande infrastructuur beter benut kan worden en om maatregelen waarmee mensen meer mogelijkheden krijgen anders te reizen, bijvoorbeeld met openbaar vervoer. De MIRT-verkenning A2 Deil-Vught richt zich op de structurele lange termijn oplossingen en zal worden afgerond met een voorkeursbeslissing.

Voornemen

De eerste fase van de MIRT-verkenning heeft vier kansrijke alternatieven voor de A2 Deil-Vught opgeleverd, variërend van uitbreiding met 1 of 2 rijstroken tot oplossingen met minimaal extra asfalt. De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) beschrijft deze alternatieven en hoe de effecten in beeld worden gebracht in het milieueffectrapport. Het doel hiervan is om de milieueffecten in beeld te brengen en deze een plek te geven in de afwegingen voor het voorkeursalternatief. Ook wordt een passende beoordeling opgesteld in verband met mogelijke gevolgen voor aangrenzende Natura-2000 gebieden. Als resultaat van de MIRT-verkenning wordt het voorkeursalternatief vastgelegd in een structuurvisie. Het milieueffectrapport wordt aan het eind van de verkenning samen met de structuurvisie ter inzage gelegd en uiteindelijk door de minister van Infrastructuur en Waterstaat vastgesteld.

Planning

WanneerWat
Najaar 2020Zienswijze indienen over de ontwerpstructuurvisie en het milieueffectrapport
Najaar 2020Reactienota op zienswijzen ontwerpstructuurvisie en het milieueffectrapport
Eind 2020Vaststellen structuurvisie en voorkeursbeslissing door minister

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verwerkt die persoonsgegevens die u ons verstrekt bij het indienen van uw zienswijze.

Extra informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Meer informatie

Voor vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon 070-456 8999.

Voor inhoudelijke vragen over de MIRT-verkenning A2 Deil-Vught kunt u een e-mail sturen naar A2deilvught@minienw.nl

Meer informatie over het project is te vinden op www.mirta2deilvught.nl.