Voornemen A2 Deil – Vught

Deze hoofdrubriek bevat 2 rubrieken:

U kunt geen zienswijze meer indienen over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau, waarin het voornemen is beschreven om een structuurvisie en milieueffectrapport op te stellen. Dit was mogelijk van 24 oktober tot en met 4 december 2019.

De eerste fase van de MIRT-verkenning heeft vier kansrijke alternatieven voor de A2 Deil-Vught opgeleverd, variërend van uitbreiding met 1 of 2 rijstroken tot oplossingen met minimaal extra asfalt. De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) beschrijft deze alternatieven en hoe de effecten in beeld worden gebracht in het milieueffectrapport. Het doel hiervan is om de milieueffecten in beeld te brengen en deze een plek te geven in de afwegingen voor het voorkeursalternatief. Ook wordt een passende beoordeling opgesteld in verband met mogelijke gevolgen voor aangrenzende Natura-2000 gebieden. Als resultaat van de MIRT-verkenning wordt het voorkeursalternatief vastgelegd in een structuurvisie. Het milieueffectrapport wordt aan het eind van de verkenning samen met de structuurvisie ter inzage gelegd en uiteindelijk door de minister van Infrastructuur en Waterstaat vastgesteld.

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau bestaat uit vijf delen:

  • Toelichting op het MIRT-programma A2 Deil-Vught, de MIRT-verkenning en het proces.
  • Beschrijving van de huidige situatie en de toekomstige ontwikkelingen op de A2 tussen knooppunt Deil en knooppunt Vught en een beschrijving van het gebied rondom de weg. Daarnaast een uiteenzetting van de problematiek en doelstelling van het project.
  • Beschrijving van de vier kansrijke alternatieven. En toelichting op de stappen die zijn genomen om van alle oplossingsrichtingen die bij de start van de MIRT-verkenning bedacht zijn, te komen tot de vier kansrijke alternatieven.
  • Uitgelegd wordt welk beoordelingskader voor het milieueffectrapport en voor de beoordelingsfase wordt gebruikt en welke methoden worden toegepast. Ook de thema’s binnen de verschillende kaders worden toegelicht.
  • Beschrijving van de formele stappen die genomen worden om de besluitvorming mogelijk te maken. Ook wordt uitgelegd hoe u kunt reageren op dit project en hoe u uw zienswijzen kunt indienen.

Nota van antwoord

Van 24 oktober tot en met 4 december 2019 zijn 74 zienswijzen ingediend over het voornemen om een structuurvisie en milieueffectrapport op te stellen voor het project A2 Deil-Vught, waarvan sommigen namens meerdere mensen of organisaties is ingediend. In de nota van antwoord reageert de minister van Infrastructuur en Waterstaat, in overleg met, de provincies Gelderland en Noord-Brabant, de gemeente ’s-Hertogenbosch en Regio Rivierenland op deze zienswijzen. De indieners van de zienswijzen zijn hierover geïnformeerd. De nota van antwoord vindt u hier.