A2 Wegverbreding Het Vonderen - Kerensheide

Deze hoofdrubriek bevat 4 rubrieken:

U kunt geen beroep meer instellen tegen het tracébesluit. Dit was mogelijk van 20 december 2019 tot en met 30 januari 2020.

De A2 tussen knooppunt Het Vonderen en knooppunt Kerensheide is een drukke autosnelweg die van groot belang is voor de bereikbaarheid en de economische ontwikkeling van Limburg. Het tracé is onderdeel van de enige corridor op autosnelwegniveau die Zuid- en Midden-Limburg met de rest van het land verbindt. Internationaal verbindt de A2 een aantal belangrijke economische kerngebieden. Dit maakt het wegvak A2 Het Vonderen – Kerensheide ook belangrijk voor de bereikbaarheid en ontsluiting op internationaal en nationaal niveau. Het traject kent nu per rijrichting twee rijstroken en een vluchtstrook die als spitsstrook wordt ingezet. Wanneer er zich een incident of slecht weer voordoet, kunnen de spitsstroken niet open. Hierdoor werkt op dit moment het hoofdwegennet in de regio als een ‘flessenhals’ in noord-zuid richting. Een betere doorstroming is van groot economisch belang voor dit gebied. In 2012 hebben de gedeputeerde van de provincie Limburg en de minister van Infrastructuur en Waterstaat (ten tijde van de ondertekening van de overeenkomst nog minister van Infrastructuur en Milieu) een overeenkomst gesloten om te komen tot een structurele verbreding van de autosnelweg.

Besluit

Het doel van het project is om de doorstroming op dit deel van de A2 te verbeteren. Door een structurele verbreding te realiseren (van 2x2 rijstroken met spitsstroken naar 2x3 rijstroken met vluchtstroken), verbetert de rijsnelheid op de A2 waardoor de kans op verstoringen afneemt. Dit heeft een groot positief effect op zowel de bereikbaarheid van de langs de A2 gelegen economische gebieden als de verkeersveiligheid op dit tracé. Met een volwaardige derde rijstrook zal er daarnaast minder sluipverkeer zijn op het onderliggend wegennet. Hierdoor verbetert de leefbaarheid in en bereikbaarheid van de kernen langs deze wegen.

Het project bestaat op hoofdlijnen uit:

  • Structurele verbreding A2 met 2x3 rijstroken per rijrichting;
  • Aanpassing aan de verbindingsboog van de A73 naar de A2 bij knooppunt Het Vonderen;
  • Verhogen van de maximumsnelheid tot 130 km/uur ter hoogte van de aansluiting Urmond;
  • Behouden, vernieuwen en amoveren van diverse kunstwerken;
  • Bouwen van geluidschermen en –wallen;
  • Creëren van meerwaarde door de realisatie van faunapassages en herstel Geleenbeek;
  • De landschappelijke inpassing in de vorm van een Parkway;
  • Mitigerende en compenserende natuurmaatregelen.

Beroepsprocedure

U kunt geen beroep meer instellen tegen het tracébesluit van de A2 Wegverbreding Het Vonderen-Kerensheide. De uitkomst van de beroepsprocedure kunt u volgen op de website van de Raad van State www.raadvanstate.nl en op de website van Rijkswaterstaat.

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verwerkt de persoonsgegevens die u ons verstrekt bij het indienen van uw zienswijze.

Extra informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Meer informatie

Voor vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon (070) 456 89 99.

Voor inhoudelijke vragen over dit project kunt u bellen met de informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800 8002. Dit nummer is bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 20.00 uur en in het weekend en op feestdagen van 10.00 tot 18.30 uur.

Meer informatie over dit project is te vinden op de website van Rijkswaterstaat.