A27/A12 Ring Utrecht

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Van donderdag 3 december 2020 tot en met woensdag 13 januari 2020 kunt u beroep instellen tegen het tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht.

Fasen van dit project waarin u kunt reageren:

Afgerond Zienswijze indienen over startnotitie
Afgerond Zienswijze indienen over ontwerptracébesluit en milieueffectrapport
Huidige fase
Beroep instellen tegen het tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht (2020)

De Ring Utrecht is 'de draaischijf van Nederland'. Het verkeer dat er vanuit diverse richtingen samenkomt neemt ook op de langere termijn toe. Hierdoor ontstaan files die zorgen voor vertragingen en toenemende hinder voor de omgeving. Door verkeersstromen beter te scheiden en extra rijstroken aan te leggen, kan verkeer straks vlot en veilig doorrijden. De extra capaciteit op de A27 en A12 zorgt ook voor minder verkeer op andere wegen.

Veilig, leefbaar en bereikbaar

De aanpassing van de A27/A12 Ring Utrecht komt de verkeersveiligheid en kwaliteit van de leefomgeving ten goede. Zo hoeft het verkeer minder van rijstrook te wisselen en komt er een nieuwe, veiligere verbindingsboog van de A28 naar de A27. Er komt stiller asfalt en extra, hogere of langere geluidschermen. Ook komt over de snelweg A27 bij landgoed Amelisweerd een groene overkapping die de verbinding tussen de stad en het landgoed verbetert.

Tracébesluit 2020

Het ontwerptracébesluit 2016 en het daarbij behorende milieueffectrapport 2016 zijn de basis voor het Tracébesluit 2020. Ten opzichte van het ontwerptracébesluit 2016 zijn er enkele aanvullingen/wijzigingen doorgevoerd op de volgende thema’s:

  • Stikstof: In het nieuwe tracébesluit 2020 is voor de effecten van stikstof op Natura 2000 een zogeheten passende beoordeling opgesteld, op basis waarvan mitigerende en compenserende maatregelen in het besluit zijn opgenomen.
  • De wijzigingen tussen ontwerptracébesluit en tracébesluit uit 2016 naar aanleiding van de ingediende zienswijzen en de wijzigingen uit het tracébesluit 2018, zijn meegenomen in het tracébesluit 2020.
  • De voorkeursbouwmethode bemalen met schermwand ter plaatse van de verdiepte ligging A27 is beschreven.
  • De verkeersgegevens zijn geactualiseerd, waaronder de verwerking van de consequenties van het kabinetsbesluit van november 2019 over de verlaging van de maximum snelheid tussen 06.00-19.00 uur op autosnelwegen.
  • Het stillere asfalt, de hoogte en lengte van de geluidschermen uit het ontwerptracébesluit en de in de Bestuursovereenkomst (BOK) opgenomen aanvullende bovenwettelijke geluidmaatregelen zijn de basis voor het tracébesluit 2020. De vormgeving van de geluidschermen is op onderdelen gewijzigd (rechtopstaand in plaats van 10 graden achterover). Hierdoor kunnen ze aan beide zijden met beplanting worden uitgevoerd (groene schermen). Tevens is het ruimtebeslag hiermee kleiner. Daarnaast de aanpassing van de locatie of de wijze van uitvoering van enkele schermen en aanvullende maatregelen om geluideffecten gelijk te houden aan het tracébesluit 2016.
  • Een aantal overige wijzigingen, veelal afkomstig vanuit het omgevingsproces met andere overheden of eigenaren van aangrenzende percelen.

Een volledige beschrijving van alle wijzigingen tussen ontwerptracébesluit en tracébesluit is te vinden in de Nota van Wijziging 2020.

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verwerkt de persoonsgegevens die u ons verstrekt bij het indienen van uw zienswijze.

Extra informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Meer informatie

Voor vragen over de procedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon 070 456 8999.

Voor inhoudelijke vragen over dit project kunt u bellen met de informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800 8002. Dit nummer is bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 20.00 uur en in het weekend en op feestdagen van 10.00 tot 18.30 uur.

Meer informatie over dit project is te vinden op http://www.rijkswaterstaat.nl/ringutrecht of u kunt mailen naar ring.utrecht@rws.nl.