A4 Burgerveen-N14

Deze hoofdrubriek bevat 4 rubrieken:

Van vrijdag 24 januari tot en met donderdag 5 maart 2020 kunt u een zienswijze indienen over de ontwerpstructuurvisie A4 Burgerveen-N14.

De rijksweg A4 vormt de belangrijkste wegverbinding tussen de drie grootste steden van Nederland. Vanuit Amsterdam loopt de A4 langs luchthaven Schiphol en Leiden naar Den Haag en vanaf daar verder richting Rotterdam. Het deel van de A4 tussen knooppunt Burgerveen (A44) en Den Haag is de laatste jaren uitgegroeid tot de drukste weg van Nederland, met een prominente plaats in de jaarlijkse file top-50 van de ANWB.

Een goede doorstroom van het verkeer op de A4 is cruciaal voor de bereikbaarheid van de Randstad. Een verbeterde doorstroming op de A4 resulteert daarnaast in een betere beschikbaarheid van de lokale en provinciale wegen (door minder verkeer via deze wegen), wat bijdraagt aan de leefbaarheid en verkeersveiligheid.

Een tweede aandachtspunt is de verkeersveiligheid. Op het deel van de A4 tussen knooppunt Burgerveen en de aansluiting met de N14 zijn regelmatig ongelukken. Dit komt deels door drukte op de weg, maar ook vanwege weefbewegingen, onduidelijkheid over de keuze van parallelbaan of hoofdrijbaan, de verstoring in het wegbeeld bij de verdiepte ligging bij Leiden/Leiderdorp en de beperkte doorrijhoogte en –breedte van het Ringvaartaquaduct.

Ontwerpstructuurvisie A4 Burgerveen-N14

De ontwerpstructuurvisie is het eindresultaat van de MIRT-verkenning A4 Burgerveen-N14, die vanaf eind 2017 is doorlopen. Tijdens de verkenning zijn de problemen in beeld gebracht en zijn oplossingsrichtingen onderzocht voor dit deel van de A4. Het voorkeursalternatief is in nauwe samenwerking met lokale en regionale overheden tot stand gekomen. Ook bedrijven en bewoners uit de omgeving van de A4 zijn hier intensief bij betrokken.

De voorliggende ontwerpstructuurvisie legt de resultaten van de verkenning vast. De ontwerpstructuurvisie omvat:

  • De uitkomsten van de uitgevoerde onderzoeken.
  • Een verantwoording van de wijze waarop burgers en maatschappelijke organisaties zijn betrokken bij de verkenning en de resultaten daarvan.
  • Een beschrijving van het voorkeursalternatief voor de oplossing van het probleem en de motivering daarvan.

Ten behoeve van de ontwerpstructuurvisie wordt een plan-m.e.r.-procedure doorlopen. Het instrument milieueffectrapportage (m.e.r.) heeft als doel het milieu vroegtijdig een volwaardige plaats te geven in de bestuurlijke besluitvorming. In een m.e.r.-procedure wordt door middel van een inhoudelijke en procesmatige aanpak de benodigde milieu-informatie geleverd. Zo wordt het milieu (woon- en leefmilieu, natuur, landschap, cultuurhistorie, et cetera) volwaardig betrokken in het proces om te komen tot een structuurvisie en een voorkeursalternatief. Het milieueffectrapport (MER) bij deze ontwerpstructuurvisie bevat daarom relevante milieu-informatie.

Naast het voorkeursalternatief is met de andere overheden in het gebied gekeken naar maatregelen van OV en fiets en een werkgevers-/mobiliteitsaanpak. Ook zijn aandachtspunten in de verkeersuitwisseling tussen de A4 en het onderliggend wegennet in beeld gebracht.

Inloopbijeenkomsten

Rijkswaterstaat organiseert twee inloopbijeenkomsten waar u met projectteamleden in gesprek kunt over de ontwerpstructuurvisie en de bijbehorende onderzoeken. Op de inloopbijeenkomsten zijn deskundigen van Rijkswaterstaat aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

De inloopbijeenkomsten zijn vrij toegankelijk. Tussen 19:00 uur en 21:00 uur kunt u op elk gewenst moment binnenlopen. U bent van harte welkom op:

DatumLocatie
Maandag 10 februari 2020Tussen Kaag en Braassem, Regenboogweg 102, Nieuwe Wetering
Dinsdag 11 februari 2020Van der Valk Hotel de Gouden Leeuw, Veurseweg 180, Voorschoten

Planning

WanneerWat
Vrijdag 24 januari tot en met donderdag 5 maart 2020Zienswijze indienen over ontwerpstructuurvisie
Tweede kwartaal 2020Reactienota op ontwerpstructuurvisie
Tweede kwartaal 2020Vaststellen structuurvisie
Tweede helft 2020Voornemen op projectmilieueffectrapport A4 Burgerveen-N14
2022
Zienswijze indienen over ontwerptracébesluit en milieueffectrapport A4 Burgerveen-N14
2023
Beroep instellen tegen tracébesluit A4 Burgerveen-N14

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verwerkt de persoonsgegevens die u ons verstrekt bij het indienen van uw zienswijze.

Extra informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Meer informatie

Voor vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon 070-456 8999. Voor inhoudelijke vragen over dit project kunt u ook bellen met de informatielijn van Rijkswaterstaat, telefoon 0800 8002 (gratis). Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 20.00 uur, weekend en feestdagen van 10.00 uur tot 18.30 uur.

Voor meer informatie over het project A4 Burgerveen N14 en de tot op heden uitgevoerde onderzoeken kunt u terecht op www.a4burgerveen-n14.nl.