A4 Burgerveen-N14

Deze hoofdrubriek bevat 3 rubrieken:

Fase 2 van dit project is afgerond. U kunt geen zienswijze meer indienen op het gewijzigde in het kader van het eerdere voornemen te weten: het opstellen van een plan-MER in plaats van een MER fase 1.

Zowel voor bedrijven als inwoners is het heel belangrijk dat de Randstad goed bereikbaar blijft. Eén van de knelpunten in het wegennet is de A4 tussen knooppunt Burgerveen en de aansluiting met de N14 bij Den Haag.

Daarom voert het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een MIRT-verkenning uit op de A4 tussen knooppunt Burgerveen en de aansluiting met de N14 bij Den Haag. Er wordt onder andere onderzocht hoe een extra rijstrook op dit traject vormgegeven moet worden. Het doel: zorgen dat de Randstad goed bereikbaar blijft.

Procedurewijziging

Bij de MIRT-Verkenning A4 Burgerveen-N14 wordt gekeken naar de problemen op de A4 en mogelijke oplossingen daarvoor. Er wordt hierbij gestudeerd op de vraag wat nodig is om de diverse filekiemen op het traject A4 Knooppunt Burgerveen-N14 effectief aan te pakken. Naar aanleiding hiervan heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat besloten tot een wijziging van de procedure: voor het vervolg van de verkenning zal een structuurvisie worden gemaakt. Deze procedurewijziging leidt tot een aantal beperkte wijzigingen. De wijzigingen hebben betrekking op de startbeslissing en de notitie reikwijdte en detailniveau (NRD). Wat de specifieke wijzigingen zijn vindt u op de projectpagina.

Wat gebeurt er daarna?

Omdat het besluit van de minister geen consequenties heeft voor de inhoud van de m.e.r.-procedure, heeft dit ook geen gevolgen voor de reeds ingediende zienswijzen in de periode van 17 januari tot en met 13 februari 2019. De reactienota die naar aanleiding van deze zienswijzen is opgesteld, is als achtergrond informatie beschikbaar.

Van donderdag 4 juli tot en met woensdag 17 juli 2019 kunt u een zienswijze indienen. Een nieuwe zienswijze kan alleen betrekking hebben op het gewijzigde in het kader van het eerdere voornemen te weten: het opstellen van een plan-MER in plaats van een MER fase 1. Na afloop van de reactietermijn beoordeelt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de eventuele nieuwe zienswijzen die zijn binnengekomen. Een antwoord op deze zienswijzen wordt opgenomen in een nieuwe reactienota.

Planning

WanneerWat
2020Zienswijze indienen op ontwerpstructuurvisie
2020Reactienota op de zienswijzen op de ontwerpstructuurvisie
2020Vaststellen structuurvisie
2021 - 2022
Zienswijze indienen op het ontwerptracébesluit A4 Burgerveen-N14
2021 - 2022
Reactienota op de zienswijzen op het ontwerptracébesluit A4 Burgerveen-N14
2022 - 2023
Vaststellen tracébesluit
2022 - 2023
Beroep instellen op het tracébesluit A4 Burgerveen-N14

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens:

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verwerkt die persoonsgegevens die u ons verstrekt bij het indienen van uw zienswijze.

Extra informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Meer informatie

Voor vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon 070-456 8999.

Voor meer informatie over het project kunt u terecht op https://www.a4burgerveen-N14.nl. (opent in nieuw venster)

Voor inhoudelijke vragen over dit project kunt u ook bellen met de informatielijn van Rijkswaterstaat, telefoon 0800 8002 (gratis). Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 20.00 uur, weekend en feestdagen van 10.00 uur tot 18.30 uur.