U kunt geen zienswijze meer indienen over het ontwerptracébesluit, het bijbehorende milieueffectrapport en het ontwerpsaneringsbesluit van het project A4 Haaglanden-N14. Dit was mogelijk van vrijdag 8 mei tot en met donderdag 18 juni 2020.

Ontwerptracébesluit en ontwerpsaneringsbesluit

De doorstroming op de rijksweg A4 staat onder druk. Om de doorstroming te verbeteren, neemt Rijkswaterstaat een aantal maatregelen. Het tracé loopt vanaf de aansluiting met de N14 tot de Ketheltunnel. De maatregelen zijn als volgt:

 • Traject aansluiting N14 – aansluiting Plaspoelpolder: in beide richtingen een uitbreiding van de parallelrijbanen met een nieuwe doorgaande hoofdstructuur op de A4.
 • Traject aansluiting Plaspoelpolder – aansluiting Den Haag-Zuid: in beide richtingen een verbreding in de buitenberm.
 • Traject aansluiting Den Haag-Zuid – verdiepte ligging naar de Ketheltunnel: in beide richtingen een verbreding in de middenberm.
 • Capaciteitsuitbreiding van de toe- en afritten bij de aansluitingen:
  • A4 – N14/Leidschendam;
  • A4 – Rijswijk Centrum;
  • A4 – Plaspoelpolder;
  • A4 – N470/Delft.
 • Capaciteitsuitbreiding van de toe- en afritten en opstelvakken bij de aansluitingen:
  • A4 – Rijswijk/Prinses Beatrixlaan;
  • A4 – N211/Den Haag-Zuid;
  • A4 – N223/Den Hoorn.
 • Ongelijkvloers maken van twee kruisingen op de N14.
 • Spoorse kunstwerken:
  • Leidschendam;
  • Rijswijk.

Ontwerptracébesluit en milieueffectrapport

Het ontwerptracébesluit toont in detail de plannen voor de aanpassingen aan de A4, de aansluitingen en de kruisingen op de N14. Effecten van het project op onder meer natuur, water, geluid en lucht staan beschreven in een bijlage van het ontwerptracébesluit: het milieueffectrapport.

Ontwerpsaneringsbesluit

Het ontwerpsaneringsbesluit heeft betrekking op de weggedeelten van de A4 rond de knooppunten Prins Clausplein en Ypenburg. Op deze weggedeelten zijn drie saneringswoningen waar de geluidbelasting hoger is dan 65 dB. Voor deze woningen worden, na vaststelling van het saneringsplan, verdere maatregelen onderzocht, namelijk of er extra geluidsisolerende maatregelen aan de gevel nodig zijn of dat de bestaande gevelisolatie voldoende is.

Planning

WanneerWat
Zomer 2020Opstellen nota van antwoord op de ingediende zienswijzen over het ontwerptracébesluit, milieueffectrapport en ontwerpsaneringsbesluit.
Vanaf zomer 2020Opstellen tracébesluit, milieueffectrapport en saneringsbesluit.
Eerste kwartaal 2021
Vaststellen tracébesluit en saneringsbesluit.
Tweede kwartaal 2021Instellen beroep tegen het tracébesluit en saneringsbesluit.

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens:

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verwerkt die persoonsgegevens die u ons verstrekt bij het indienen van uw zienswijze.

Wilt u weten welke persoonsgegevens dat zijn? Bekijk dan de pagina met extra informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Meer informatie

Voor vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon (070) 456 89 99.

Voor inhoudelijke vragen over dit project kunt u bellen met de informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800 8002. Dit nummer is bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 20.00 uur en in het weekend en op feestdagen van 10.00 tot 18.30 uur.

Voor meer informatie over het ontwerptracébesluit, milieueffectrapport en de tot op heden uitgevoerde onderzoeken en/of het ontwerpsaneringsbesluit kunt u terecht op de website van Rijkswaterstaat.