Van vrijdag 8 mei tot en met donderdag 18 juni 2020 kunt u het ontwerptracébesluit, het bijbehorende milieueffectrapport en het ontwerpsaneringsbesluit van het project A4 Haaglanden-N14 inzien. U kunt uw vragen hierover stellen tijdens een van de webinars op 25, 26 of 28 mei. In deze periode kunt u ook een zienswijze indienen.

Ontwerptracébesluit en ontwerpsaneringsbesluit

De doorstroming op de rijksweg A4 staat onder druk. Om de doorstroming te verbeteren, neemt Rijkswaterstaat een aantal maatregelen. Het tracé loopt vanaf de aansluiting met de N14 tot de Ketheltunnel. De maatregelen zijn als volgt:

 • Traject aansluiting N14 – aansluiting Plaspoelpolder: in beide richtingen een uitbreiding van de parallelrijbanen met een nieuwe doorgaande hoofdstructuur op de A4.
 • Traject aansluiting Plaspoelpolder – aansluiting Den Haag-Zuid: in beide richtingen een verbreding in de buitenberm.
 • Traject aansluiting Den Haag-Zuid – verdiepte ligging naar de Ketheltunnel: in beide richtingen een verbreding in de middenberm.
 • Capaciteitsuitbreiding van de toe- en afritten bij de aansluitingen:
  • A4 – N14/Leidschendam;
  • A4 – Rijswijk Centrum;
  • A4 – Plaspoelpolder;
  • A4 – N470/Delft.
 • Capaciteitsuitbreiding van de toe- en afritten en opstelvakken bij de aansluitingen:
  • A4 – Rijswijk/Prinses Beatrixlaan;
  • A4 – N211/Den Haag-Zuid;
  • A4 – N223/Den Hoorn.
 • Ongelijkvloers maken van twee kruisingen op de N14.
 • Spoorse kunstwerken:
  • Leidschendam;
  • Rijswijk.

Ontwerptracébesluit en milieueffectrapport

Het ontwerptracébesluit toont in detail de plannen voor de aanpassingen aan de A4, de aansluitingen en de kruisingen op de N14. Effecten van het project op onder meer natuur, water, geluid en lucht staan beschreven in een bijlage van het ontwerptracébesluit: het milieueffectrapport.

Ontwerpsaneringsbesluit

Het ontwerpsaneringsbesluit heeft betrekking op de weggedeelten van de A4 rond de knooppunten Prins Clausplein en Ypenburg. Op deze weggedeelten zijn drie saneringswoningen waar de geluidbelasting hoger is dan 65 dB. Voor deze woningen worden, na vaststelling van het saneringsplan, verdere maatregelen onderzocht, namelijk of er extra geluidsisolerende maatregelen aan de gevel nodig zijn of dat de bestaande gevelisolatie voldoende is.

Webinars

Als alternatief voor de informatieavonden, die vanwege het coronavirus (COVID-19) niet kunnen plaatsvinden, organiseert Rijkswaterstaat op de volgende momenten een webinar. Iedere webinar licht een specifiek deelgebied van het tracé toe.

DatumTracé(deelgebied)
Maandag 25 mei van 19.00 tot 21.00 uurKetheltunnel tot de N223
Dinsdag 26 mei van 19.00 tot 21.00 uurN223 tot de N14
Donderdag 28 mei van 19.00 tot 21.00 uurKruisingen van de N14

In de webinars worden het ontwerptracébesluit, milieueffectrapport en ontwerpsaneringsbesluit van het project A4 Haaglanden-N14 toegelicht. Tijdens de webinars heeft u de mogelijkheid om vragen te stellen. Aanmelden voor de webinars kan via de projectwebsite. Hier kunt u ook de laatste informatie en het programma van de webinars vinden. Kunt u niet bij één van de webinars aanwezig zijn? Dan kunt u de webinar terugkijken via de projectwebsite. Heeft u vragen? Dan kunt u deze stellen tijdens de webinars, indienen via 0800-8002 of mailen naar A4-Haaglanden-N14@rws.nl.

Planning

WanneerWat
Zomer 2020Opstellen nota van antwoord op de ingediende zienswijzen over het ontwerptracébesluit, milieueffectrapport en ontwerpsaneringsbesluit.
Vanaf zomer 2020Opstellen tracébesluit, milieueffectrapport en saneringsbesluit.
Q1 2021Vaststellen tracébesluit en saneringsbesluit.
Q1 2021Instellen beroep tegen het tracébesluit en saneringsbesluit.

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens:

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verwerkt die persoonsgegevens die u ons verstrekt bij het indienen van uw zienswijze.

Wilt u weten welke persoonsgegevens dat zijn? Bekijk dan de pagina met extra informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Meer informatie

Voor vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon 070-456 8999.

Voor inhoudelijke vragen over dit project kunt u bellen met de informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800 8002. Dit nummer is bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 20.00 uur en in het weekend en op feestdagen van 10.00 tot 18.30 uur.

Voor meer informatie over het ontwerptracébesluit, milieueffectrapport en de tot op heden uitgevoerde onderzoeken en/of het ontwerpsaneringsbesluit kunt u terecht op de website van Rijkswaterstaat.