Ontwerptracébesluit A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken

Deze hoofdrubriek bevat 2 rubrieken:

Van donderdag 11 juni tot en met woensdag 22 juli 2020 kunt u een zienswijze indienen over het ontwerptracébesluit A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken, de wijziging van de geluidproductieplafonds en het besluit of er sprake kan zijn van (mogelijke) belangrijke nadelige milieugevolgen (milieueffectrapportage-beoordelingsbesluit).

Het ontwerptracébesluit beschrijft in detail de plannen voor de aanleg van een extra rijstrook op de oostelijke parallelbaan van de A73 in noordelijke richting. Ook gaat het ontwerptracébesluit in op de vraag of naast de genomen maatregelen nog aanvullende geluidsmaatregelen nodig zijn (nalevingsknelpunt geluid). Het ontwerptracébesluit bevat onder andere de volgende maatregelen:

  • Verbreding van de oostelijke rijbaan vanaf de toerit van aansluiting 14 (Maasbree: km 43.30) tot km 44.30 van drie rijstroken naar vier rijstroken;
  • Verbreding van de oostelijke parallelbaan tussen km 44.30 en km 45.20 van één rijstrook naar twee rijstroken;
  • Verbreding van de oostelijke parallelbaan tussen km 45.20 en km 45.72 van twee rijstroken naar drie rijstroken;
  • Geluidafschermende maatregelen langs de hoofdrijbaan A73, parallelbaan A73 en de N273 (Napoleonsbaan).

Nalevingsknelpunt geluid

Bij Zaarderheiken is, los van dit project, sprake van een ‘nalevingsknelpunt geluid’ doordat geluidproductieplafonds worden overschreden. Deze overschrijding wordt veroorzaakt door een sterke groei van het verkeer ten opzichte van het jaar 2008 waarop de geluidproductieplafonds zijn gebaseerd. De openstelling van de A74 in 2012 heeft mede gezorgd voor de sterke verkeersgroei. Het wegvak ten zuiden van de Eindhovenseweg valt binnen het projectgebied van het ontwerptracébesluit. Binnen dit project vindt de afweging van de benodigde geluidmaatregelen plaats. Ook gaat het ontwerptracébesluit in op de vraag of naast de reeds aanwezige maatregelen getroffen tussen 2012 en 2018 nog aanvullende geluidsmaatregelen nodig zijn. Met de vaststelling van het tracébesluit worden de geluidproductieplafonds gewijzigd en zal niet langer sprake zijn van een nalevingsknelpunt geluid.

Toelichting figuur

De donkerblauwe en rode lijnen zijn wegvakken waar op dit moment sprake is van een nalevingsknelpunt geluid.

Milieueffectrapportage-beoordelingsbesluit

Voor de voorgenomen extra rijstrook op de oostelijke parallelbaan is op grond van artikel 7.19 van de Wet milieubeheer beoordeeld of een milieueffectrapport moet worden opgesteld. Uit de beoordeling van de diverse milieuaspecten blijkt dat er geen belangrijke nadelige effecten voor het milieu zijn die het opstellen van een milieueffectrapport noodzakelijk maken. Daarom heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat besloten dat voor dit project geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld. Een eventuele reactie op het beoordelingsbesluit kunt u geven bij uw zienswijze over het ontwerptracébesluit.

Zienswijze indienen

Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur digitaal via het zienswijzenformulier. Als u de zienswijze indient voor iemand anders, moet u ook een machtigingsformulier meesturen. Bent u niet in de gelegenheid uw zienswijze digitaal in te dienen, dan zijn er ook andere mogelijkheden.

We stellen het op prijs als u aangeeft op welk deel van de plannen u reageert en welke argumenten u heeft voor uw zienswijze. U kunt bijvoorbeeld ingaan op de volgende punten:

  • De uitbreiding van de oostelijke parallelbaan met één extra rijstrook;
  • De aanpassing van de geluidproductieplafonds;
  • Het beoordelingsbesluit over het milieueffectrapport.

Informatiesessies

Als alternatief voor de informatieavond die vanwege het coronavirus (COVID-19) niet kan plaatsvinden, organiseert Rijkwaterstaat op de volgende momenten een webinar (online informatiesessie):

  1. Dinsdag 30 juni 2020 van 19.00 uur tot 20.30 uur
  2. Donderdag 2 juli 2020 van 19.00 uur tot 20.30 uur

Aanmelden voor een webinar kan via de projectwebsite. Hier vindt u ook de laatste informatie en het programma en kunt u de webinars terugkijken.

Inzage

De papieren documenten liggen van donderdag 11 juni tot en met woensdag 22 juli 2020 ter inzage op de volgende locaties:

InstantieLocatiePlaats
Rijkswaterstaat Zuid-NederlandAvenue Ceramique 125, 6221 KVMaastricht
Gemeente VenloHanzeplaats 1, 5912 ATVenlo

Wilt u de stukken bij de gemeente Venlo inzien, dan kunt u een afspraak per telefoon maken via 14077. Via de website zijn alle stukken in te zien. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om fysieke exemplaren op te vragen via telefoonnummer 0800 8002 (Rijkswaterstaat).

Modelgegevens (standaardgegevens en specifieke invoergegevens) die gebruikt zijn voor de onderzoeken die ten grondslag liggen aan het ontwerptracébesluit kunt u, gedurende de ter inzagelegging, inzien bij Rijkwaterstaat. Om een afspraak te maken voor inzage kunt u contact opnemen met het project A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken via emailadres a73-zaarderheiken@rws.nl onder vermelding van ‘verzoek inzage modelgegevens A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken’.

Wat gebeurt er daarna?

Na afloop van de zienswijzentermijn worden alle zienswijzen die zijn binnengekomen, gelezen en beoordeeld. Op de zienswijzen wordt een reactie gegeven in een nota van antwoord. In deze nota is vermeld op welke wijze uw zienswijze bij de totstandkoming van het tracébesluit is betrokken. De nota van antwoord wordt gelijktijdig met het tracébesluit gepubliceerd. Indieners van zienswijzen worden hierover geïnformeerd bij de publicatie van het tracébesluit.