Aanpassing Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 2018

Deze hoofdrubriek bevat 3 rubrieken:

Kabinetsbesluit aanpassing Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit vastgesteld.

Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) is een samenwerkingsprogramma tussen het Rijk, gemeenten en provincies. In het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit werken Rijksoverheid en decentrale overheden samen aan het verbeteren van de luchtkwaliteit ten behoeve van de volksgezondheid.

Kabinetsbesluit vastgesteld

Het kabinetsbesluit Aanpassing Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) 2018 is op 27 september 2018 door de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat vastgesteld.

Concept-kabinetsbesluit aanpassing Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 2018

De redenen om het nationaal samenwerkingsprogramma aan te passen zijn:

  • Uit de monitoringsrapportage Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 2017 blijkt dat in het grootste deel van Nederland de berekende concentraties stikstofdioxide (NO2) en fijnstof (PM10) onder de grenswaarden liggen.
  • De norm voor stikstofdioxide wordt nog overschreden langs een aantal drukke straten in binnensteden en de norm voor fijnstof wordt lokaal nog overschreden op een beperkt aantal punten in gebieden met intensieve veehouderij en industrie.
  • Het Rijk heeft samen met de decentrale overheden een aanpak opgesteld om het oplossen van de overschrijdingen van de grenswaarden verder te versnellen en te concretiseren, om zo snel mogelijk overal de grenswaarden te halen.
  • In de knelpuntenanalyse wordt ingegaan op de oorzaak van de overschrijdingen van de grenswaarden voor luchtkwaliteit en in de maatregelenpakketten wordt ingegaan op de maatregelen gericht op de versnelling van het halen van de grenswaarden voor luchtkwaliteit.

Aanvullende zienswijze TNO rapport

Na de sluiting van de zienswijzenprocedure van het concept-kabinetbesluit is het TNO rapport “Inschatting van effecten van gemeentelijke maatregelen voor reductie NO2 concentratie op knelpunten” beschikbaar gekomen. Omdat dit rapport een belangrijke aanvullende onderbouwing bevat voor het maatregelenpakket dat in de Aanpassing NSL 2018 zal worden opgenomen, is het alsnog openbaar gemaakt.

Eén ieder die gedurende de zienswijzenprocedure een zienswijze over het concept-kabinetsbesluit heeft ingediend, is in de periode van 6 tot en met 19 juni 2018 in de gelegenheid gesteld de eerder ingediende zienswijze aan te vullen met een zienswijze op het TNO rapport.

Planning

WanneerWat
Voorjaar 2018Nota van antwoord op concept-kabinetsbesluit aanpassing Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 2018 en TNO rapport “inschatting van effecten van gemeentelijke maatregelen voor reductie NO2 concentratie op knelpunten
Vóór de zomer 2018Voorhang concept-kabinetsbesluit aanpassing Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 2018 bij parlement
Na de zomer 2018Inwerkingtreding van Kabinetsbesluit aanpassing Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 2018

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verwerkt die persoonsgegevens die u ons verstrekt bij het indienen van uw zienswijze.

Extra informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Meer informatie

Voor vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon 070-456 8999.

Voor meer informatie over het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 2018 kunt u terecht op http://www.nsl-monitoring.nl/

Heeft u na het bezoeken van de website nog inhoudelijke vragen over het concept-kabinetsbesluit? Dan kunt u bellen naar de directie Klimaat Lucht en Geluid via telefoonnummer 06 45 34 25 85.