U kunt geen beroep meer instellen tegen het Tracébesluit Blankenburgverbinding wijziging 2017.

De Blankenburgverbinding is een nieuwe weg die de A15 en de A20 met elkaar gaat verbinden, ten westen van Rotterdam. Deze nieuwe verbinding komt aan de westkant van Vlaardingen en aan de oostkant van Rozenburg te liggen. De aanleg van de Blankenburgverbinding draagt bij aan een robuuster verkeersnetwerk in de regio Rotterdam. Een goede bereikbaarheid van de haven Rotterdam en greenport Westland is belangrijk voor het behouden en verbeteren van de economische positie van Nederland.

Tracébesluit wijziging 2017

In het Tracébesluit Blankenburgverbinding (wijziging 2017) is vastgelegd op welke wijze project specifiek het effect van de stikstofdepositie in Natura 2000 gebieden als gevolg van de Blankenburgverbinding wordt gecompenseerd. Met deze wijziging kan de Raad van State mogelijk eerder uitspraak doen over de ingediende beroepen op het Tracébesluit Blankenburgverbinding en is wachten op de beantwoording van de vragen over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) door het Europese Hof van Justitie niet langer nodig. Op 3 oktober 2017 heeft de minister het Tracébesluit Blankenburgverbinding (wijziging 2017) vastgesteld.

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verwerkt de persoonsgegevens die u ons verstrekt bij het indienen van uw zienswijze.

Extra informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Meer informatie

Voor vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon 070-456 8999.

Voor inhoudelijke vragen over dit project kunt u bellen met Jörgen van der Meer, omgevingsmanager bij Rijkswaterstaat, telefoon 088 797 05. Ook kunt u uw vraag via de mail stellen: blankenburgverbinding@rws.nl.

Meer informatie over dit project is te vinden op de website van de Blankenburgverbinding.