IC: Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet

U kunt reageren op de internetconsultatie aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet tot en met 11 september 2018.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het ministerie van Binnenlandse Zaken bereiden het ontwerp-Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet voor. Dit ontwerpbesluit is een uitwerking van het wetsvoorstel Aanvullingswet bodem Omgevingswet dat momenteel aanhangig is in de Tweede Kamer.

Doel van de regeling

Met dit wetsvoorstel worden met name algemene en gebruiksvriendelijke regels opgesteld. Tevens wordt ingezet op vermindering van de onderzoekslasten voor de gebruikers.Er vindt momenteel nog onderzoek plaats naar de financiƫle effecten van het aanvullingsbesluit. Een notitie met de belangrijkste conclusies van het onderzoek wordt binnen de termijn van de internetconsultatie gepubliceerd. Deze notitie wordt omstreeks 15 augustus 2018 verwacht.

Doelgroepen die worden geraakt

Burgers, bedrijven en bestuursorganen worden geraakt door het aanvullingsbesluit.

Het Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet heeft tot doel Rijksregels voor bodem toe te voegen aan de Omgevingswet. De regels in het Aanvullingsbesluit bodem bevatten de volgende milieubelastende activiteiten:

  • graven in de bodem;
  • opslaan van grond en baggerspecie;
  • bodemsanering;
  • toepassen van bouwstoffen, grond en baggerspecie;
  • toepassen van mijnsteen; het aanwenden van meststoffen en andere stikstofhoudende verbindingen.

Deze regels krijgen een plek in het Besluit activiteiten leefomgeving. Tevens worden er instructieregels gesteld over het bouwen op verontreinigde grond en voor het toepassen van grond en baggerspecie. De instructieregels worden toegevoegd aan het Besluit kwaliteit leefomgeving. Daarnaast worden het Omgevingsbesluit aangevuld en een aantal andere besluiten gewijzigd (invoeringsbepalingen).