Homepage Inhaalverbod vrachtverkeer - actualisatie 2019

Deze hoofdrubriek bevat 3 rubrieken:

U kunt geen beroep meer instellen tegen het verkeersbesluit ‘Inhaalverbod voor vrachtauto’s op autosnelwegen in beheer van het Rijk’.

Fasen van dit project waarin u kunt reageren:

Afgerond Zienswijze indienen over ontwerpverkeersbesluit
Afgerond Beroep instellen tegen verkeersbesluit

Om knelpunten op het gebied van doorstroming en verkeersveiligheid te helpen voorkomen, is op een groot deel van het Nederlandse autosnelwegennet een Inhaalverbod Voor Vrachtauto's (IVV) ingesteld. In 2014 is afgesproken om periodiek - ongeveer eens in de vijf jaar - te bezien of een nieuwe actualisatie nodig is. In het voorjaar van 2018 is door Rijkswaterstaat een scan gemaakt van het autosnelwegennet op de noodzaak van IVV. Dit heeft geresulteerd in een aanbeveling om op een aantal wegtrajecten het IVV te beëindigen, aan te passen of in te voeren. Deze wegtrajecten vindt u als bijlage bij dit verkeersbesluit.

Besluit

Het vernieuwde inhaalverbod vrachtauto's zorgt voor een betere doorstroming en grotere verkeersveiligheid:

  • Het nieuwe inhaalverbod past beter op de actuele stand van het autosnelwegennet.
  • Colonnevorming door vrachtauto’s neemt af. Daardoor kunnen andere weggebruikers makkelijker in- en uitvoegen.
  • Om colonnevorming tegen te gaan heffen we het inhaalverbod op trajecten langer dan 30 kilometer voor ongeveer 5 kilometer op, zodat de vrachtauto’s daar kunnen inhalen.

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verwerkt de persoonsgegevens die u ons verstrekt bij het indienen van uw zienswijze.

Extra informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Meer informatie

Voor vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon 070-456 8999.

Voor inhoudelijke vragen over dit project kunt u bellen met de informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800 8002. Dit nummer is bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 20.00 uur en in het weekend en op feestdagen van 10.00 tot 18.30 uur.

Meer informatie over het project is te vinden op www.rijkswaterstaat.nl/inhaalverbodvrachtverkeer