Homepage Kaderrichtlijn Water

Deze hoofdrubriek bevat 2 rubrieken:

U kunt geen zienswijze meer indienen over het voornemen Kaderrichtlijn Water.

Fasen van dit project waarin u kunt reageren:

Afgerond Zienswijze indienen over voorgenomen planning en werkwijze en belangrijke waterbeheerskwesties voor de stroomgebiedsbeheerplannen 2022 - 2027
AfgerondZienswijze indienen over ontwerp-stroomgebiedsbeheerplannen

De Europese Kaderrichtlijn Water beoogt de waterkwaliteit van grond- en oppervlaktewater te verbeteren en duurzaam te beschermen. De richtlijn vereist dat elke zes jaar per stroomgebied een beheerplan wordt opgesteld. In dat beheerplan worden de ontwikkelingen in de waterkwaliteit beschreven, evenals de resterende opgaven en de bijbehorende maatregelen. Eind 2021 worden de beheerplannen voor de periode 2022-2027 vastgesteld.

Voornemen werkprogramma, tijdschema en belangrijke waterbeheerskwesties voor de stroomgebiedsbeheerplannen 2022-2027

In het werkprogramma worden de planning en werkwijze om tot de stroomgebiedsbeheerplannen 2022-2027 te komen beschreven. Deze stroomgebiedsbeheerplannen worden uiterlijk 22 december 2021vastgesteld. In het werkprogramma is tevens opgenomen de nota belangrijke waterbeheerkwesties. Dit onderdeel dient als vertrekpunt voor het bepalen van de waterkwaliteitsopgave voor de periode 2022-2027. Het werkprogramma en de nota belangrijke beheerkwesties hebben ter inzage gelegen. In de nota van antwoord wordt ingegaan op de inspraakreacties. Deze nota is opgenomen in het vastgestelde werkprogramma.

Planning

WanneerWat
December 2020Start ter inzage legging ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027
December 2021Vaststelling stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verwerkt die persoonsgegevens die u ons verstrekt bij het indienen van uw zienswijze.

Extra informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Meer informatie

Voor vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon 070-456 8999.

Voor inhoudelijke vragen over dit project kunt u ook bellen met de Helpdesk Water, telefoon 088-7977102, bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 en tussen 13.00 en 16.30 uur.

Meer informatie over het project is te vinden op https://www.kaderrichtlijnwater.nl.