Lelystad Airport: uitbreiding luchthaven

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Fase 4 van dit project is afgerond. U kunt geen zienswijze meer indienen op het ontwerpbesluit tot wijziging van het luchthavenbesluit Lelystad en de onderliggende (geactualiseerde) milieueffectrapportage (MER).

Fase 1 Afgerond - Zienswijze indienen op voornemen
Fase 2 Afgerond - Zienswijze indienen op ontwerpluchthavenbesluit en milieueffectrapport
Fase 3 Afgerond - Vaststelling luchthavenbesluit
Fase 4
Afgerond - Zienswijze indienen op het ontwerpwijziging van het luchthavenbesluit Lelystad en het milieueffectrapport

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil voor Lelystad Airport uiteindelijk een maximum van 45.000 vliegtuigbewegingen handelsverkeer per jaar mogelijk maken.

Reacties op het ontwerpbesluit

Van vrijdag 11 januari tot en met donderdag 21 februari 2019 zijn 9.362 zienswijzen op het ontwerpbesluit tot wijziging van het luchthavenbesluit Lelystad en de onderliggende (geactualiseerde) milieueffectrapportage (MER) ingediend namens 9.409 personen en organisaties.

Wijziging luchthavenbesluit

In de MER-actualisatie van 2018 is geconstateerd dat de contouren voor geluid en externe veiligheid en de grenswaarden in handhavingspunten beperkt wijzigen ten opzichte van de contouren en grenswaarden uit het MER 2014 en het luchthavenbesluit. Om deze reden is besloten om het luchthavenbesluit uit 2015 te wijzigen.

Ontwerpwijzigingsbesluit luchthavenbesluit Lelystad

Met het ontwerpwijzigingsbesluit wordt het bestaande Luchthavenbesluit Lelystad uit 2015 op onderstaande onderdelen gewijzigd:

  • De wettelijke contouren en grenswaarden in de handhavingspunten zijn aangepast naar aanleiding van de actualisatie van het MER;
  • Het uiteindelijk maximum van 45.000 vliegtuigbewegingen handelsverkeer per jaar is vastgelegd in het luchthavenbesluit;
  • Er zijn aanvullende handhavingspunten vastgesteld in het luchthavenbesluit;
  • De voorwaarden waaronder vliegtuigen bij uitzondering mogen landen en vertrekken op Lelystad Airport tussen 23.00 en 24.00 uur zijn aangescherpt;
  • Een aantal beschermingsvlakken is geactualiseerd voor de goede werking van de apparatuur voor communicatie en navigatie. Dit zijn gebieden rond de luchthaven waar beperkingen gelden voor de hoogte van te bouwen objecten.

Geactualiseerd milieueffectrapportage

De actualisatie van de milieueffectrapportage (MER) over Lelystad Airport brengt de milieueffecten van het gebruik van de luchthaven in kaart op basis van gecorrigeerde invoergegevens (stuwkracht en vlieghoogten), actuele feiten, inzichten en wettelijke voorschriften. Bij de geactualiseerde MER is een addendum gevoegd over de verplaatsing van het helikopter oefencircuit.

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens:

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verwerkt die persoonsgegevens die u ons verstrekt bij het indienen van uw zienswijze.

Extra informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Meer informatie

Voor vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon 070-456 8999.

Wilt u meer informatie over de internetconsultatie op de verkeersverdelingsregel Schiphol – Lelystad? Dit kunt u vinden op de website https://www.internetconsultatie.nl//herzien_concept_amvb_verkeerverdelingsregel_schiphol_lelystad. (let op: link opent in nieuw venster)

Meer informatie over het project kunt u vinden op de websitevan het project. (let op: link opent in nieuw venster)