Lelystad Airport: uitbreiding luchthaven

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Voor dit project kunt u geen zienswijze meer indienen. Met een wijziging van het luchthavenbesluit voor Lelystad Airport wil het kabinet mogelijk maken dat vakantieverkeer van Schiphol kan worden verplaatst naar Lelystad Airport. De maatschappelijke participatie op de voorgenomen wijziging van het luchthavenbesluit is afgerond. Wanneer een besluit is genomen over de wijziging van het luchthavenbesluit zal dit worden voorgelegd aan de Eerste en Tweede Kamer. Na de behandeling in beide Kamers wordt het luchthavenbesluit voor advies voorgelegd aan de Raad van State. Als de Raad van State advies heeft uitgebracht kan het besluit definitief worden vastgesteld.

Fasen van dit project waarin u kunt reageren:

Afgerond Zienswijze indienen over voornemen
Afgerond Zienswijze indienen over ontwerpluchthavenbesluit en milieueffectrapport
Afgerond Zienswijze indienen over het ontwerpwijziging van het luchthavenbesluit Lelystad en het milieueffectrapport

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil voor Lelystad Airport uiteindelijk een maximum van 45.000 vliegtuigbewegingen handelsverkeer per jaar mogelijk maken.

Vaststellen wijzigingsbesluit Luchthavenbesluit Lelystad

Na afronding van de voorhang in beide Kamers zal het Wijzigingsbesluit voor advies aan de Raad van State worden aangeboden waarna het vastgesteld kan worden.

Te zijner tijd zullen de indieners van een zienswijze nader worden geïnformeerd over het vastgestelde Wijzigingsbesluit.

Meer informatie over de achtergronden van het wijzigingsbesluit wordt gegeven op de projectpagina ontwerpwijziging.

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verwerkt de persoonsgegevens die u ons verstrekt bij het indienen van uw zienswijze.

Extra informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Meer informatie

Voor vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon 070-456 8999.

Meer informatie over het project kunt u vinden op de website van het project.