Luchthaven Maastricht: luchthavenbesluit

Deze hoofdrubriek bevat 3 rubrieken:

Fase 2 is afgerond. U kunt geen zienswijze meer indienen op het ontwerpluchthavenbesluit.

Fase 1
Afgerond - aanvraag Luchthavenbesluit
Fase 2 Afgerond - zienswijze indienen op ontwerpluchthavenbesluit
Fase 3 Nieuwe aanvraag luchthavenbesluit Maastricht

Maastricht Aachen Airport Beheer en Infra B.V. heeft op 31 oktober 2016 een aanvraag ingediend bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu voor een luchthavenbesluit voor de luchthaven Maastricht. Een luchthavenbesluit legt het gebruik van een luchthaven door het luchtverkeer vast in regels en grenswaarden en het is nodig om een luchthaven te kunnen exploiteren.

Procedure luchthavenbesluit stopgezet

De procedure van het luchthavenbesluit is op verzoek van de initiatiefnemer, Maastricht Aachen Airport Beheer en Infrastructuur B.V. (MAABI), stopgezet. Een nieuwe aanvraag wordt door de initiatiefnemer voorbereid.

Voor informatie over de consequenties van het stopzetten van de procedure voor het gebruik van de luchthaven op de korte termijn en de tijdelijke beleidsregel van de Inspectie Leefomgeving en Transport inzake het baangebruik kunt u deze link naar Kamerbrief van 4 december 2018 (Kamerstuk 31 936, nr. 529) (let op: link opent in nieuw venster) raadplegen.

Verzoek initiatiefnemer stopzetten procedure

De afgelopen periode is door het ministerie gewerkt aan een actualisatie van de milieueffectrapport-beoordelingsnotitie uit 2016 ten behoeve van de (wijzigings-)procedure van het luchthavenbesluit Maastricht.

Op 28 november 2018 heeft Maastricht Aachen Airport Beheer en Infrastructuur B.V. (MAABI), aanvrager van het luchthavenbesluit, verzocht om de (wijzigings-)procedure van het luchthavenbesluit Maastricht niet voort te zetten. Als belangrijkste reden geeft MAABI aan dat zij tot het inzicht is gekomen dat het eerder aangevraagde luchthavenbesluit voor Maastricht Aachen Airport van 31 oktober 2016 niet meer werkbaar is. De ontwikkeling van de luchthaven in de afgelopen jaren is heel anders dan toen voorzien. Hierdoor achten zij de bij het aangevraagde luchthavenbesluit behorende businesscase nu onhaalbaar. MAABI geeft aan voornemens te zijn op enig moment een nieuwe aanvraag voor een luchthavenbesluit in te dienen.

Gezien dit verzoek heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het niet opportuun geacht om de lopende procedure voort te zetten en worden de verdere stappen van MAABI ten aanzien van een nieuwe aanvraag afgewacht.

Nieuwe aanvraag luchthavenbesluit

Wanneer de initiatiefnemer een nieuwe aanvraag indient zal deze door het ministerie in behandeling worden genomen op grond van de geldende wet- en regelgeving. Dat betekent onder andere dat een ieder in de gelegenheid wordt gesteld om een zienswijze in te dienen op een nieuw ontwerpluchthavenbesluit.

Wanneer dit aan de orde is zal dit in ieder geval op deze website worden vermeld en zal hierover een kennisgeving worden geplaatst in de Staatscourant. De documenten zullen dan ook in te zien zijn op deze website.

Planning

WanneerWat
Tweede helft 2019 Nieuwe aanvraag luchthavenbesluit Maastricht

Meer informatie

Voor vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon 070 - 456 8999.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de directie Luchtvaart van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, tel. 070 - 4566480 of u kunt een email sturen naar het secretariaat.