U kunt geen zienswijze meer indienen over het ontwerpluchthavenbesluit.

In het voorliggende ontwerpluchthavenbesluit wordt het de luchthaven Maastricht toegestaan om de volledige lengte van de start- en landingsbaan voor starts van grotere vrachtvliegtuigen (code E/F) te gebruiken. In totaal wordt een gebruiksruimte vergund gebaseerd op circa 25.500 vliegtuigbewegingen op jaarbasis corresponderend met 700.000 passagiers en 250.000 ton vracht.

Overige aspecten, zoals het baangebruik van het overige verkeer en openingstijden blijven ongewijzigd ten opzichte van de huidige gebruiksvergunning (de Omzettingsregeling luchthaven Maastricht).

Verdieping

Kern van de overweging om positief te besluiten over de aanvraag van het luchthavenbesluit is dat met de vergunde situatie de luchthaven op termijn een rendabele operatie tot stand kan brengen. Bovendien is er sprake van positieve effecten op de (regionale) werkgelegenheid, de bereikbaarheid, het vestigingsklimaat en het toerisme.

Verder volgt uit de vergelijking van de milieueffecten van het met dit ontwerp luchthavenbesluit vergunde gebruik (volledige benutting) en de milieueffecten van het huidig vergunde gebruik (volledige benutting) dat er geen sprake is van een verslechtering. Daarbij is het van belang op te merken dat; het huidige gebruik minder is dan wat maximaal mogelijk is met de huidige vergunning. De milieueffecten zijn in dezelfde orde van grootte, soms is er sprake van een lichte verbetering. Dat heeft te maken met het feit dat de groeiruimte in aantallen vluchten met dit gewijzigde gebruik aanzienlijk wordt beperkt ten opzichte van de huidige vergunning (25.500 in plaats van 51.000 mogelijke vluchten). Op deze wijze wordt de maximale overlast die omwonenden op basis van de huidige vergunning zouden kunnen ervaren niet vergroot.

Procedure na het ontwerpluchthavenbesluit

Het ontwerpluchthavenbesluit, de milieueffectrapportbeoordelingsbeslissing en de bijbehorende stukken lagen van 9 december 2016 tot en met 19 januari 2017 ter inzage. Alle ingediende zienswijzen zijn inmiddels doorgenomen. Daarbij is bekeken of (bepaalde) zienswijzen consequenties hebben voor de inhoud van het ontwerpluchthavenbesluit. Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken en het Verantwoordingsrapport waarin voor alle zienswijzen staat hoe ze zijn beoordeeld en tot welke aanpassingen van het besluit dit heeft geleid is voor de zomer voor advies voorgelegd aan de Raad van State. De Raad van State brengt advies uit over voorgestelde wetten en algemene maatregelen van bestuur (amvb’s). De Raad kijkt hierbij naar drie aspecten: kwaliteit van beleid, juridische kwaliteit en wetstechnische kwaliteit. De Raad kijkt niet naar individuele bezwaren tegen die wetten of amvb’s. De afzonderlijke zienswijzen worden daarom niet meegestuurd met de adviesaanvraag. Eind augustus is het advies van de Raad van State ontvangen.

Luchthavenbesluit aangehouden

Op grond van de ingediende zienswijzen op het ontwerpbesluit, inbreng vanuit de Eerste en Tweede Kamer (voorhang) en het advies van de Raad van State heeft de regering het luchthavenbesluit vastgesteld. Publicatie en inwerkingtreding van het besluit waren gepland voor oktober 2017. Op 16 oktober 2017 is de Tweede Kamer door de toenmalige staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu geïnformeerd over enkele onvolkomenheden in de invoergegevens voor de geluidberekeningen in het milieueffectrapport voor Lelystad Airport (Kamerstuk 31 936 nr. 422). In die brief is ook aangekondigd dat uit zorgvuldigheid een extra controle wordt uitgevoerd op de berekeningen die zijn gedaan voor het ontwerpluchthavenbesluit Maastricht. Het luchthavenbesluit is dan ook niet officieel bekendgemaakt in het Staatsblad en niet in werking getreden (aangehouden).

Klik hier voor het aangehouden luchthavenbesluit

Procedure wijziging Luchthavenbesluit

Uit de extra controle van de geluidberekeningen (eind 2017) is gebleken dat de geluidcontouren en geluidgrenswaarden in de handhavingspunten uit het luchthavenbesluit gewijzigd moeten worden. Daarvoor is het nodig dat een wijzigingsprocedure van het Luchthavenbesluit wordt gestart. De wijziging van het luchthavenbesluit zal overeenkomstig de geldende wet- en regelgeving worden voorbereid. Dat betekent o.a. dat het wijzigingsbesluit ter inzage zal worden gelegd en een kennisgeving hierover in de lokale bladen en op deze site zal worden geplaatst. U krijgt de gelegenheid om een zienswijze in te dienen op het ontwerpwijzigingsbesluit. De doorlooptijd van deze procedure is naar verwachting circa een jaar, waarna het wijzigingsbesluit kan worden vastgesteld. Na vaststelling hiervan worden zowel het aangehouden luchthavenbesluit als het wijzigingsbesluit tegelijkertijd gepubliceerd en zullen in werking treden. Daarna staat dan ook beroep voor belanghebbenden open bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Zie verder ontwerpwijzigingsbesluit

Reactie op zienswijzen ontwerpluchthavenbesluit

Het ministerie hecht aan een zorgvuldige reactie op de ingediende zienswijzen en adviezen. Alle ingediende zienswijzen op het ontwerpbesluit zijn verzameld en geanalyseerd en in het Verantwoordingsdocument wordt hierop gereageerd. Omdat het – vanwege de procedure voor het wijzigingsbesluit – te lang zou duren voordat indieners van zienswijzen kennis zouden kunnen nemen van de reactie op uw zienswijze heeft het ministerie er voor gekozen om het Verantwoordingsdocument nu openbaar te maken.

Klik hier voor het Verantwoordingsdocument

Oplossing korte termijn

Voor de oplossing op de korte termijn verwijzen wij u naar de brief van 5 december jl. aan de Tweede Kamer en de tijdelijke beleidsregel van de ILT van 12 december jl.