Nationaal Water Programma 2022-2027

Deze hoofdrubriek bevat 2 rubrieken:

Het project bevindt zich in fase 1. U kunt een zienswijze indienen over het voornemen tot het opstellen van een Nationaal Water Programma 2022-2027 en een PlanMER. U kunt ook een reactie geven op het voorgenomen participatieproces. Dit kunt u doen van 1 november tot en met 28 november 2019.

Fase 1
Zienswijze indienen op het voornemen tot het opstellen van het Nationaal Water Programma 2022-2027 en een PlanMER
Fase 2
Zienswijze indienen op het ontwerp Nationaal Water Programma 2022-2027 en bijlagen en het PlanMER
Fase 3
Vaststelling Nationaal Water Programma 2022-2027 en bijlagen

De huidige rijksplannen voor beleid en beheer van het water

Nederland is een waterland. We leven met, naast, op, en in het water. Onder de Waterwet moeten twee nationale plannen worden opgesteld. Voor beleid is dat het Nationaal Waterplan, en voor beheer is dat het Beheer- en ontwikkelplan voor de rijkswateren. Het Nationaal Waterplan geeft het kader voor het waterbeleid van het Rijk voor een periode van 6 jaar. Het plan geeft daarnaast uitvoering aan de Europese richtlijnen voor waterkwaliteit, de mariene strategie en de overstromingsrisico’s. In het Nationaal Waterplan legt het Rijk onder meer de strategische doelen voor het waterbeheer vast. In het Beheer- en ontwikkelplan voor de rijkswateren staan de condities en maatregelen voor het beheer om deze strategische doelen te bereiken. Daarnaast geeft Rijkswaterstaat in dit plan aan hoe het invulling geeft aan het beheer en onderhoud en het combineren van de verschillende gebruiksfuncties van het water. De plannen moeten iedere zes jaar worden herzien.

De twee plannen komen samen

Voor de komende periode wordt één allesomvattend programma ontwikkeld, het Nationaal Water Programma 2022-2027, waarin de rijksplannen op watergebied samenkomen. Hiermee bereidt het Rijk zich voor op de komst van de Omgevingswet.

Voornemen

De ministers van Infrastructuur en Waterstaat, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hebben het voornemen om een Nationaal Water Programma 2022-2027 en een PlanMER op te stellen.

Het PlanMER inclusief passende beoordeling wordt opgesteld ter ondersteuning van de besluitvorming over het Nationaal Water Programma 2022-2027. Het PlanMER is een rapport dat de gevolgen van het Nationaal Water Programma 2022-2027 voor onze leefomgeving en het milieu beschrijft. Ter voorbereiding van het PlanMER wordt nu in de NRD beschreven welke onderwerpen (reikwijdte) in het PlanMER onderzocht zullen worden en met welke diepgang (detailniveau).

Daarnaast beschrijven de ministers in een participatieplan hoe zij het participatieproces rondom het Nationaal Water Programma 2022-2027 willen vormgeven.

Planning

Wanneer
Wat
Begin 2020Reactie op de zienswijzen
Najaar 2020Kabinet stemt in met het ontwerp-Nationaal Water Programma 2022-2027 inclusief bijlagen en PlanMER
Winter 2020Zienswijzen indienen over het ontwerp-Nationaal Water Programma 2022-2027 inclusief bijlagen en PlanMER (termijn: zes maanden)
Zomer/Najaar 2021Reactie op de zienswijzen
Winter 2021Vaststelling Nationaal Water Programma 2022-2027 inclusief bijlagen

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verwerkt die persoonsgegevens die u ons verstrekt bij het indienen van uw zienswijze.

Extra informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Meer informatie

Voor vragen over de procedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon 070-456 8999.

Voor meer informatie over het Nationaal Water Programma 2022-2027 kunt u terecht op https://www.helpdeskwater.nl/nwp

Voor inhoudelijke vragen over dit project kunt u een email sturen naar PostbusNationaalWaterProgramma@minienw.nl