Homepage Nationale omgevingsvisie (NOVI)

Deze hoofdrubriek bevat 3 rubrieken:

U kunt geen zienswijze meer indienen over de ontwerp-NOVI en het milieueffectrapport.

Een duurzaam perspectief voor onze leefomgeving. Dat willen we de komende decennia bereiken. Dat is een grote uitdaging, want allerlei trends en ontwikkelingen hebben invloed op onze leefomgeving. Dit geeft kansen maar ook risico’s. Vanuit het besef dat ruimte, zowel boven- als ondergronds, een schaars goed is willen we zorgvuldig keuzes maken. Veranderende en groeiende steden, de overgang naar een duurzame, circulaire economie, aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering is slechts een greep uit de vraagstukken die voor ons liggen. Het combineren van al die opgaven vraagt een nieuwe manier van werken. Niet van bovenaf opgelegd, maar in goede samenwerking tussen overheden, bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en burgers.

In de NOVI geeft het Rijk een kader, richting en ruimte en maakt keuzes waar dat kan. De NOVI bevat tegelijkertijd ruimte voor regionaal maatwerk en gebiedsgerichte uitwerking. Dit is omdat de verantwoordelijkheid voor het omgevingsbeleid voor een groot deel bij provincies, gemeenten en waterschappen ligt en keuzes in veel gevallen ook inhoudelijk het beste regionaal kunnen worden gemaakt. Met deze NOVI zetten we een proces in gang waarmee we keuzes voor onze leefomgeving sneller en beter kunnen maken. Waarmee we samen bouwen aan een mooier Nederland.

Stand van zaken

Begin december 2019 vond een algemeen overleg plaats met de Tweede Kamer over de ontwerp-NOVI en – op hoofdlijnen - de binnengekomen reacties, waaronder de zienswijzen. Minister Van Veldhoven van Milieu en Wonen heeft toegezegd de Tweede Kamer in het voorjaar een brief te sturen met aanvullende en scherpere keuzes en maatregelen die nodig zijn voor het realiseren van de gestelde ambities in de ontwerp-NOVI. Belangrijke onderwerpen in de brief zijn: verstedelijking, het landelijk gebied, kwaliteit van het landschap, versterken van natuur en goede inpassing van klimaatadaptatie en energietransitie.

De brief is op donderdag 23 april 2020 door minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties naar de Tweede Kamer gestuurd en gepubliceerd. Na bespreking van de brief in de Tweede Kamer kunnen aanvullingen ten opzichte van de ontwerp-NOVI verwerkt worden in (het concept van) de definitieve NOVI. Het streven is deze voor de zomer naar de Tweede Kamer te sturen. Vervolgens zal de Tweede Kamer hierover een debat voeren alvorens de NOVI definitief zal worden vastgesteld.

Vertraging nota van antwoord op de ontwerp-NOVI en het milieueffectrapport

Het voornemen was in het eerste kwartaal van 2020 een nota van antwoord toe te sturen naar degene die een zienswijze hebben ingediend. In de nota van antwoord vindt u de reactie op alle ingediende zienswijzen op de ontwerp-NOVI en het milieueffectrapport terug. Het afronden en toesturen van deze nota is helaas vertraagd. De reden is dat het verschijnen van de nota van antwoord gekoppeld is aan die van (het concept van) de definitieve NOVI. Zodra (het concept van) de definitieve Nationale Omgevingsvisie en nota van antwoord gereed zijn, krijgen indieners van een zienswijze hier automatisch een bericht van.

Ontwerp-NOVI en het milieueffectrapport

Aan de hand van een toekomstperspectief op 2050 brengt de NOVI de langetermijnvisie in beeld. Op 21 nationale belangen wil het Rijk sturen en richting geven. Dit zijn belangen die het lokale, regionale en provinciale niveau overstijgen en waarvoor het Rijk eindverantwoordelijk is. De in de fase van het voornemen geformuleerde NOVI thema`s zijn verfijnd tot opgaven voor de nationale belangen die samenkomen in vier prioriteiten:

  • Ruimte voor klimaatadaptatie en energietransitie;
  • Duurzaam economisch groeipotentieel;
  • Sterke en gezonde steden en regio’s;
  • Toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied.

Planning

WanneerWat
Tweede helft van 2020
Vaststelling definitieve Nationale Omgevingsvisie
Tweede helft van 2020
Reactienota van de ontwerp-NOVI en het milieueffectrapport

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verwerkt de persoonsgegevens die u ons verstrekt bij het indienen van uw zienswijze.

Extra informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Meer informatie

Voor vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon 070-456 8999.

Voor inhoudelijke vragen kunt u een e-mail sturen naar postbusnationaleomgevingsvisie@minbzk.nl.

Meer informatie over het project is te vinden op www.ontwerpnovi.nl, www.denationaleomgevingsvisie.nl en https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/wetsinstrumenten/instrumenten-rijk/omgevingsvisie/.