Voornemen

Deze hoofdrubriek bevat 3 rubrieken:

Stap 1 in het project is afgerond. U kunt geen zienswijze meer indienen op het voornemen tot het opstellen van de NOVI.

De NOVI zal een schets van Nederland bevatten. Daarin worden voor de langere termijn keuzes gemaakt voor de ontwikkeling van onze omgeving. De NOVI richt zich op 4 thema’s:

  • Naar een duurzame en concurrerende economie
  • Naar een klimaatbestendige en klimaatneutrale samenleving
  • Naar een toekomstbestendige en bereikbare woon- en werkomgeving
  • Naar een waardevolle leefomgeving

Notitie reikwijdte en detailniveau

Met de milieueffectrapportage wordt input geleverd aan het proces vanuit een brede benadering op mogelijke effecten voor de fysieke leefomgeving. Dit alles gebeurt op strategisch, globaal niveau, steeds aansluitend op het abstractieniveau van de uitwerking in de betreffende fase; van grof naar fijn. Omdat technologische ontwikkelingen voor een termijn van 10 jaar redelijkerwijs in te schatten zijn, wordt de effectbeoordeling gericht op het jaar 2030 en wordt voor de periode tot 2050 een globale doorkijk gegeven.

De milieueffectrapportage zal o.a. de volgende informatie bevatten:

  • Beschouwing van de effecten, kansen en risico’s van de beleidskeuzes die zijn opgenomen in de ontwerp-NOVI, inclusief de effecten, kansen en risico’s van mogelijke alternatieven. Tevens inzicht in cumulatieve effecten van samenhangende beleidskeuzes en mogelijkheden voor mitigatie.
  • Beschouwing van aandachtspunten voor vervolgbesluiten (van rijk en/of decentrale overheden), op basis van de kansen en risico’s die met de milieueffectrapportage aan het licht zijn gekomen.
  • Resultaten van de passende beoordeling, aansluitend op het detailniveau van de NOVI.

Nota van Antwoord op de ingediende zienswijzen

Van vrijdag 20 april tot en met vrijdag 18 mei 2018 heeft iedereen een zienswijze kunnen geven op het voornemen voor het opstellen van de NOVI en op de notitie reikwijdte en detailniveau (NRD) voor het uitvoeren van een milieueffectrapportage. Er zijn 16 zienswijzen ingediend. Vervolgens is de nota van antwoord opgesteld en zijn de indieners van een zienswijze hierover geïnformeerd.

Passende beoordeling

Voor de NOVI wordt ook een passende beoordeling uitgevoerd. Een passende beoordeling wordt opgesteld als het plan mogelijke gevolgen heeft voor een Natura-2000 gebied, bedoeld in artikel 1 van de Wet natuurbescherming.

De omringende landen worden door het ministerie van Binnenlandse Zaken geïnformeerd over het voornemen voor het opstellen van de Nationale Omgevingsvisie en het uitvoeren van een milieueffectrapportage.

Participatie

Tussen juni 2015 en juni 2016 zijn er 39 werkplaatsen georganiseerd waarbij bijna 1500 professionals van 546 organisaties hebben meegedacht en meegewerkt. De resultaten zijn meegenomen in de startnota Nationale Omgevingsvisie.

Ook zijn er in 2017 3 bijeenkomsten georganiseerd voor deelnemers van het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL). Deze OFL-bijeenkomsten vormen de basis voor een standpuntennotitie van het OFL. Deze notitie is in februari 2018 aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aangeboden.

Lees hier de standpuntennotitie (opent in nieuw venster)

Het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL) zet zich in voor een goede dialoog tussen de samenleving en de Rijksoverheid. Vaak zijn er complexe vraagstukken over de fysieke leefomgeving die om een oplossing vragen. Bijvoorbeeld waterveiligheid, mobiliteitsproblemen of de overgang naar een circulaire economie.

Het OFL brengt burgers, maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en overheid bijeen om te werken aan oplossingen hiervoor. Deelnemers van het OFL denken en werken mee aan het toekomstige beleid van de Rijksoverheid.