NEC-programma

Deze hoofdrubriek bevat 3 rubrieken:

Het NEC-programma is definitief vastgesteld op 29 maart 2019. U kunt geen zienswijze meer indienen op het concept NEC-programma.

De richtlijn inzake nationale emissieplafonds voor bepaalde luchtverontreinigende stoffen, NEC-richtlijn (2001/81/EG), is herzien. In de herziene NEC-richtlijn (2016/2284/EU) zijn per lidstaat emissiereductieverbintenissen vastgelegd voor 5 luchtverontreinigende stoffen, voor de tijdvakken 2020 tot en met 2029 en vanaf 2030 en verder. Europese lidstaten moeten onder de richtlijn een nationaal programma opstellen waarin staat hoe zij aan de reductieverbintenissen gaan voldoen. Nederland heeft daarom een NEC-programma opgesteld.

Nederland moet in 2019 met het NEC-programma aan de Europese Commissie rapporteren over de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen. Dit NEC-programma beschrijft:

  • hoe de emissies van luchtverontreinigende stoffen zijn afgenomen;
  • de prognoses voor de emissies;
  • dat Nederland met bestaand beleid gaat voldoen aan de emissiereductieverplichtingen.

Het gaat hierbij om de uitstoot van 5 luchtverontreinigende stoffen, waarvoor in de NEC-richtlijn per land een maximale uitstoot is vastgelegd. Er zijn emissieplafonds vastgelegd voor de jaren 2020-2029 en voor 2030 en verder. Dit is de eerste keer dat Nederland een NEC-programma moet rapporteren. Vanaf 2019 moet Nederland elke vier jaar het NEC-programma actualiseren.

Verloop procedure

Het concept NEC-programma lag van dinsdag 6 november tot en met maandag 17 december 2018 ter inzage. Een ieder kon daarop reageren door een zienswijze in te dienen. Het NEC-programma is naar aanleiding van de zienswijzen aangepast. Dit aangepaste NEC-programma, de samenvatting van het NEC-programma en de nota van antwoord zijn op 21 januari 2019 aan de Tweede Kamer gestuurd en geagendeerd op het Algemeen Overleg Leefomgeving van 7 maart 2019. (TK 30175, nr 326). Er zijn geen wijzigingen aangebracht naar aanleiding van behandeling van het NEC-programma door de Tweede Kamer. Het definitieve NEC-programma is op 1 april 2019 aan de Europese Commissie gestuurd.

Meer informatie

Voor vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon 070-456 8999. Voor inhoudelijke vragen over dit project kunt u contact opnemen met de Helpdesk InfoMil via

https://www.infomil.nl/helpdesk/ (let op: link opent in nieuw venster).

Voor meer achtergrondinformatie over het NEC-programma kunt u terecht op https://www.infomil.nl/onderwerpen/lucht-water/lucht/nec-stoffen/ (let op: link opent in nieuw venster).