Concept NEC-programma

Deze hoofdrubriek bevat 3 rubrieken:

Deze fase is afgerond. U kunt geen zienswijze meer indienen op het concept NEC-programma.

In de afgelopen 20 jaar is er flinke vooruitgang geboekt op het verminderen van emissies van luchtverontreinigende stoffen en de luchtkwaliteit in Europa mede dankzij Europees beleid. Een onderdeel daarvan was de richtlijn inzake nationale emissieplafonds voor bepaalde luchtverontreinigende stoffen, NEC-richtlijn (2001/81/EG), met plafonds voor 2010 en verder. Deze richtlijn is in 2016 herzien.

In de herziene NEC-richtlijn (2016/2284/EU) zijn per lidstaat emissiereductieverbintenissen vastgelegd voor 5 luchtverontreinigende stoffen, voor de tijdvakken 2020 tot en met 2029 en vanaf 2030 en verder. Europese lidstaten moeten onder de richtlijn een nationaal programma opstellen waarin staat hoe zij de emissies verder gaan verminderen. Nederland heeft daarom een NEC-programma opgesteld volgens het uitvoeringsbesluit. Dit programma ligt ter inzage. De verwachting is dat met de genomen en vastgestelde maatregelen Nederland aan de NEC-doelen voldoet.

Bron: CBS, PBL, RIVM, WUR (2018). Verzuring en grootschalige luchtverontreiniging: emissies, 1990-2016. (5 juli 2018) www.compendiumvoordeleefomgeving.nl. CBS, Den Haag, PBL, Den Haag, RIVM, Bilthoven en WUR, Wageningen

Nederland moet in 2019 met het NEC-programma aan de Europese Commissie rapporteren over de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen. Dit NEC-programma beschrijft:

  • hoe de emissies van luchtverontreinigende stoffen zijn afgenomen;
  • de prognoses voor de emissies;
  • dat Nederland met bestaand beleid gaat voldoen aan de emissiereductieverplichtingen.

Het gaat hierbij om de uitstoot van 5 luchtverontreinigende stoffen, waarvoor in de NEC-richtlijn per land een maximale uitstoot is vastgelegd. Er zijn emissieplafonds vastgelegd voor de jaren 2020-2029 en voor 2030 en verder. Dit is de eerste keer dat Nederland een NEC-programma moet rapporteren. Vanaf 2019 moet Nederland elke vier jaar het NEC-programma actualiseren.

Wat gebeurt er daarna?

Na afloop van de reactietermijn beoordeelt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat alle zienswijzen die zijn binnengekomen. De zienswijzen worden beantwoord in een nota van antwoord. In deze nota wordt vermeld op welke wijze uw zienswijze in het vervolg van het proces wordt betrokken. Het NEC-programma wordt daarna aan de Tweede Kamer gestuurd en op 1 april 2019 bij de Europese Commissie ingediend.