Vaststellen NEC-programma

Deze hoofdrubriek bevat 3 rubrieken:

Het NEC-programma is definitief vastgesteld op 29 maart 2019. U kunt geen zienswijze meer indienen op het concept NEC-programma.

Het concept NEC-programma lag van dinsdag 6 november tot en met maandag 17 december 2018 ter inzage. Een ieder kon daarop reageren door een zienswijze in te dienen. Het NEC-programma is naar aanleiding van de zienswijzen aangepast.

Dit aangepaste NEC-programma, de samenvatting van het NEC-programma en de nota van antwoord zijn op 21 januari 2019 aan de Tweede Kamer gestuurd en geagendeerd op het Algemeen Overleg Leefomgeving van 7 maart 2019. (TK 30175, nr 326). Er zijn geen wijzigingen aangebracht naar aanleiding van behandeling van het NEC-programma door de Tweede Kamer. Het definitieve NEC-programma is op 1 april 2019 aan de Europese Commissie gestuurd.

Zienswijzen

Er zijn vier zienswijzen ingediend in de periode van 6 november tot en met 17 december 2018. De ingediende zienswijzen hebben niet geleid tot grote wijzigingen in het NEC-programma. Wel is het NEC-programma op basis van de zienswijzen op plekken aangevuld en verhelderd. Dit betreft:

  • Aanscherping van de teksten over kolencentrales onder ‘Energieakkoord’ en ‘Regeerakkoord’, en in de samenvatting.
  • Aanscherping van de tekst over een CO2-minimumprijs onder ‘Regeerakkoord’.

Daarnaast is na de zienswijzenprocedure het consultatieproces uitgebreider toegelicht in de samenvatting van het NEC-programma.