U kunt geen beroep meer instellen tegen het peilbesluit IJsselmeergebied. Beroepen tegen het peilbesluit IJsselmeergebied konden van 19 juni tot en met 30 juli 2018 worden ingesteld.

Wijzigingen op ontwerppeilbesluit

Van 3 oktober tot en met 13 november 2017 heeft het ontwerppeilbesluit ter inzage gelegen. Eenieder kon daarop reageren door een zienswijze in te dienen. Bij de vaststelling van het peilbesluit IJsselmeergebied is de volgende inhoudelijke wijziging doorgevoerd.

  • De pompcapaciteit van de waterinlaat Steenen Beer in Muiden wordt vergroot;
  • Artikel 2, lid 1 van de Beleidsregel nadeelcompensatie is alsnog van toepassing verklaard, zodat er meer duidelijkheid ontstaat over de mogelijkheden tot schadevergoeding;

Alle relevante documenten die bij deze fase horen, vindt u op deze pagina. De documenten die ook bij het trac├ębesluit horen, maar ten opzichte van de fase ontwerppeilbesluit gelijk zijn gebleven vindt u op de documentenpagina van het ontwerppeilbesluit.

Beroepsprocedure

U kunt geen beroep meer instellen tegen het peilbesluit IJsselmeergebied. De uitkomst van de beroepsprocedure kunt u volgen op de website van de Raad van State www.raadvanstate.nl en op de website van Rijkswaterstaat.