Omgevingslawaai Schiphol, hoofdspoorwegen en rijkswegen

Deze hoofdrubriek bevat 3 rubrieken:

Fase 2 van dit project is afgerond. U kon de vastgestelde actieplannen inzien van 27 september 2018 tot en met 21 november 2018.

Elke vijf jaar maken de lidstaten van de Europese Unie geluidsbelastingkaarten en actieplannen omgevingslawaai. Het doel hiervan is de omwonenden van belangrijke geluidsbronnen te informeren over de geluidsituatie in de omgeving van die bronnen, en over de acties die zijn of worden uitgevoerd om deze te verbeteren. Een tweede doel is om de Europese Commissie te informeren over de geluidsituatie en het geluidbeleid in de lidstaten. De derde vijfjaarlijkse periode voor het opstellen van de actieplannen is nu aan de orde. In de actieplannen wordt een overzicht gegeven van de effecten van de maatregelen die de afgelopen vijf jaar zijn getroffen om het geluid afkomstig van Schiphol, hoofdspoorwegen en rijkswegen te beheersen. Verder wordt een vooruitblik gegeven van de maatregelen die in de periode 2018 - 2023 naar verwachting aan de orde zijn om overschrijdingen van een gekozen plandrempel te voorkomen of te beperken.

Besluit

In de definitieve actieplannen geluid is een samenvatting van de resultaten van de geluidsbelastingkaarten opgenomen. Daarbij is ook een vergelijking gemaakt van de geluidsbelastingkaarten vastgesteld in 2017 met die uit 2012.

Verder is het Nederlandse beleid voor de bestrijding van geluidshinder van Schiphol, rijks- en spoorweglawaai beschreven. Voor de planperiode 2018 - 2023 zijn op landelijke schaal de activiteiten aangegeven die ondernomen worden om omgevingslawaai te voorkomen en/of te beperken. Aan de actieplannen is een nota van antwoord toegevoegd waarin de beantwoording van de zienswijzen is opgenomen en wordt aangegeven wat de invloed hiervan is op de inhoud van het actieplan.

De actieplannen omgevingslawaai zijn niet bedoeld om heel concrete maatregelen op specifieke locaties te benoemen. Daarvoor gelden afzonderlijke projectbesluiten die te zijner tijd zullen worden genomen, en waarop u dan uw zienswijze kunt geven en beroep kunt instellen. De actieplannen zijn bedoeld om het beleid en de effecten van de verwachte maatregelen op landelijke schaal te beschrijven.

Meer informatie

Voor vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon 070-456 8999.

Voor meer informatie over de definitieve actieplannen kunt u terecht op www.rijksoverheid.nl/geluidinkaart of contact opnemen met de projectcoƶrdinator Sylvia Koolmees-Grootendorst, telefoon 06 11 60 45 43.