Homepage Oostvaardersoevers

Deze hoofdrubriek bevat 3 rubrieken:

U kunt geen zienswijze meer indienen over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau van de Oostvaardersoevers. Dit was mogelijk van vrijdag 8 mei tot en met donderdag 18 juni 2020.

Fasen van dit project waarin u kunt reageren:

Afgerond Zienswijze indienen over de startbeslissing en de opzet participatie Oostvaardersoevers
Afgerond
Zienswijze indienen over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau van het milieueffectrapport

Zienswijze indienen over het ontwerp voorkeursbeslissing Oostvaardersoevers

Zienswijze indienen over het ontwerp projectbesluit Oostvaardersoevers

Het Markermeer, de Oostvaardersplassen en de Lepelaarplassen zijn drie bijzondere Natura 2000-gebieden in het hart van Nederland. Ze zijn van cruciaal belang voor grote aantallen vogels en vissen die hier leven of vogels die een tussenstop maken op hun trekroute. De gebieden zijn op dit moment van elkaar gescheiden door de Oostvaardersdijk. Dit heeft een aantal gevolgen:

  • De overgang tussen het diepe Markermeer en de veel ondiepere, moerasachtige Oostvaardersplassen en Lepelaarplassen is erg plotseling.
  • Uitwisseling van water met daarin voedingsstoffen is niet mogelijk.
  • Vissen kunnen moeilijk van het ene naar het andere gebied zwemmen.

Doelen van het project Oostvaardersoevers

De doelen van het project Oostvaardersoevers zijn als volgt:

  • Het Markermeer, de Oostvaardersplassen en de Lepelaarplassen onderling verbinden tot een ecosysteem dat toekomstbestendig is. Het ecosysteem is toekomstbestendig wanneer het vitaal, gevarieerd en robuust genoeg is om ontwikkelingen zoals klimaatverandering, verstedelijking, infrastructurele investeringen, economische groei en toenemende recreatie op te vangen.
  • De maatregelen zodanig vormgeven dat ze elkaar versterken en dit tot een aansprekend resultaat leidt, zoals een aantrekkelijk, leefbaar en veilig merengebied. Innovatieve waterbouw kan dit aansprekende resultaat realiseren.

De onderstaande video legt uit waar het project over gaat en wat het doel en de ambitie van de Oostvaardersoevers is.

Samenwerkende partijen en bevoegd gezag

Provincie Flevoland en Rijkswaterstaat zijn gestart met het initiatief om de natuur in het hiervoor genoemde gebied een impuls te geven. Zij werken samen met gemeente Almere, gemeente Lelystad, Waterschap Zuiderzeeland, Staatsbosbeheer en Het Flevo-landschap aan het project Oostvaardersoevers. De ministers van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) zijn het bevoegd gezag en beslissen over (de uitvoering van) het project.

Milieueffectrapportage

Tijdens de verkenningsfase wordt een milieueffectrapportage uitgevoerd. In kaart wordt gebracht welke gevolgen het project heeft voor bijvoorbeeld natuur, bodem, water, landschap en cultuurhistorie. De resultaten van dit onderzoek worden gebundeld in een milieueffectrapport. Het milieueffectrapport zorgt ervoor dat het milieubelang volwaardig kan meewegen wanneer de voorkeursbeslissing wordt genomen.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Het doel van deze Notitie Reikwijdte en Detailniveau is om betrokkenen vooraf te informeren en raadplegen over de gewenste inhoud en diepgang van het milieueffectrapport dat voor de onderzoeksalternatieven wordt opgesteld:

  • De reikwijdte geeft aan wat het voornemen is, welke alternatieven en varianten in het milieueffectrapport worden onderzocht en welke (milieu- en omgevings)thema’s in beeld worden gebracht (wat er wordt onderzocht).
  • Het detailniveau betreft de diepgang en methode van het onderzoek (hoe onderzoek wordt gedaan).

In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau staan drie onderzoeksalternatieven beschreven. Dit zijn mogelijke oplossingen om de doelen voor het project te realiseren. De drie onderzoeksalternatieven zijn:

  1. Alternatief bestaande infrastructuur optimaal gebruiken;
  2. Alternatief concentreren;
  3. Alternatief verdelen.

Planning

WanneerWat
September 2020
Nota van antwoord op zienswijzen over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor het milieueffectrapport
Naar verwachting 2021Zienswijze indienen over ontwerp-voorkeursbeslissing
Eind 2021Voorkeursbeslissing Oostvaardersoevers
Medio 2023Zienswijze indienen over ontwerp-projectbesluit
Eind 2023Vaststellen projectbesluit
Eind 2023Beroep instellen tegen projectbesluit

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verwerkt de persoonsgegevens die u ons verstrekt bij het indienen van uw zienswijze.

Extra informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Meer informatie

Voor vragen over deze procedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon 070-456 8999.

Heeft u vragen over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau of het project in het algemeen, dan kunt een mail sturen naar info@oostvaardersoevers.nl. Afhankelijk van uw vraag krijgt u per mail een antwoord of wordt telefonisch contact met u opgenomen. Voor algemene vragen over het project kunt u ook bellen met de informatielijn van Rijkswaterstaat 0800 – 8002. Dit nummer is bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 20.00 uur en in het weekend en op feestdagen van 10.00 tot 18.30 uur.

Meer informatie over het project is te vinden op www.oostvaardersoevers.nl.