Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Nijmegen

Deze hoofdrubriek bevat 2 rubrieken:

Fase 1 van dit project is afgerond. U kunt geen zienswijze meer indienen op het voornemen een milieueffectrapportage op te stellen.

Het aantal reizigers en goederen over het spoor neemt toe. Het landelijke programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) zorgt op drukke trajecten voor voldoende ruimte voor reizigers (met elke 10 minuten een trein) en goederenvervoer. Een van die trajecten is de lijn Schiphol-Utrecht-Nijmegen. Om een betrouwbare dienstregeling te kunnen rijden op deze lijn zijn ook aanpassingen nodig in Nijmegen.

Voornemen

Tussen 11 januari en 21 februari 2019 lag de notitie reikwijdte en detailniveau van PHS Nijmegen ter inzage. De notitie reikwijdte en detailniveau (startdocument milieueffectrapportage-procedure) is bedoeld om betrokkenen te informeren en te raadplegen over de voorgestelde opzet en aanpak van het milieueffectrapport (MER). Wat mag volgens u niet worden vergeten in het onderzoek, welke aandachtspunten heeft u bij het opstellen van het milieueffectrapport, etc.

In de notitie reikwijdte en detailniveau staat beschreven welke directe en indirecte milieueffecten kunnen optreden als gevolg van de ruimtelijke maatregelen. Deze worden uitgewerkt in het MER-rapport. Onderzocht wordt bijvoorbeeld of het sneller laten rijden van treinen een effect heeft op de omgeving zoals geluid en trillingen. Ook wordt onderzocht of en zo ja welke maatregelen moeten worden genomen om ongewenste effecten op het milieu en de omgeving te voorkomen of te verminderen.

Voor de ruimtelijke aanpassingen wordt voor PHS Nijmegen een tracébesluit opgesteld. Het MER-rapport dient ter onderbouwing van het tracébesluit.

Zienswijzen op het voornemen

Van 11 januari tot en met 21 februari 2019 zijn 19 zienswijzen ingediend op het voornemen.

Planning

WanneerWat
Versturen nota van antwoord Medio 2019
Uitwerken ruimtelijke varianten + MER-studie 2019/2020
OTB/MER ter inzage Voorjaar 2021
Vaststellen Tracébesluit Voorjaar 2022
Start uitvoering Najaar 2022
PHS Nijmegen gereed 2026

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens:

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verwerkt die persoonsgegevens die u ons verstrekt bij het indienen van uw zienswijze.

Extra informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Meer informatie

Voor vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon 070-456 8999.

Voor meer informatie over PHS Nijmegen kunt u terecht op https://www.prorail.nl/projecten/nijmegen (let op: link opent in nieuw venster).

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekscontacten van ProRail via 0800 7767245 (gratis).